ماكيان البرز ماكيان البرز .

ماكيان البرز

تكنولوژي مواد خوراكي با فرآيند غذا ها دام

مورد تكنولوژي مواد خوراكي با فرآيند غذا ها، علوفه ها و آماده سازي غذا هاي فرموله گرديده داراي ارتباط مي‌باشد و براي آشنايي احتياجات غذايي طيور و دام هاي اهلي مختلف، در اختيار گرفتن كيفيت اجزاي خوراك، رئيس كارخانجات طعام سازي و انبار كردن مواد خوراكي و خوراك ها واجب هست . پرس پلت
تكنولوژي مواد خوراكي به اين صورت قابل تعريف است: " به كار بردن تكنيك هاي فيزيكي، بيوشيميايي، بيولوژيكي و مهندسي براي ارتقاء راندمان ي مصرف مواد خوراكي بوسيله دام به خواسته توسعه صنعت رشد و خوراك دام و طيور" . عمل آوري طعام مزاياي مضاعف متعددي به ياور دارااست و در صورتي‌كه بخواهيم به طور خلاصه به آن اشاره كنيم، موردها ذيل را مشتمل بر خواهد شد: كسب فيض بيشتر تغيير تحول اندازه ي قطعات تغيير و تحول مقدار رطوبت تغيير و تحول دانسيته ي خوراك تغيير خوش خوراكي ارتقا ميزان مواد مغذي افزايش قابليت دسترسي مواد مغذي سم زدايي يا حذف اجزاي نامطلوب بهبود كيفيت نگه داري كاهش كپك ها، سالمونلا، و ديگر تركيبات مضر راه هاي مختلفي براي فرآوري و مصرف غذا براي تغذيه دام و طيور وجود داراست . امروزه استعمال از شكل پلت اكثر زمينه دقت مي باشد . خوراك هاي پلت، خوراك هاي متراكمي ميباشند كه با فشرده كردن و عبور دادن آنان از باطن دريچه ها بع وسيله ي اعمال مكانيكي حاصل مي شود . هدف از پلت نمودن، به كار بردن مقادير مطلوب خرارت، رطوبت و فشار براي تغيير تحول مواد خوراكي غير خوشخوراك و دربردارنده گرد و غبار به مواد خوش طعام تر و با امكان حمل و نقل آسوده مي باشد . تنظيم ي غذا پلت مزايايي را به دنبال دارااست كه مي توانايي به موردها پايين اشاره نمود: افزايش خوش خوراكي و بهبود مصرف طعام . بهبود قيمت غذايي خوراك هاي گوناگون . ارتقا دانسيته ي خوراك و كاهش فضاي مسئله نياز براي ذخيره ي آن . از ميان رفتن قدرت تفكيك اجزاي جيره و تغذيه ي انتخابي توسط طيور . كاهش ضايعات مواد خوراكي به وسيله ي طيور . كاهش هزينه ي حمل و نقل . از في مابين رفتن مواد مانع و ژلاتينه شدن نشاسته در فيض ي اعمال حرارت . ارتقاء مصرف خوراك، افزايش مقدار پرورش و بهبود ضريب تبديل غذايي . هدف از نگارش اين كنتابچه آشنا ساختن علاقمندان به صنعت غذا دام بوده و سعي شده مي‌باشد از منابع علمي معتبر و زيادي در پايه گذاري كردن اين كتاب استعمال شود . اميد ميباشد زمينه اعتنا و استعمال قرار گيرد . كاوه جعفري شمسي kaveh .khorshidi@gmail .com" style="border:0px;font-family:inherit;font-size:inherit;font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;line-height:inherit;vertical-align:baseline;color:rgb(0, 102, 204)">kaveh .khorshidi@gmail .com رئيس تحقيق و بسط شركت طعام دام سولار سوي البرز (سلسا) معيارهاي تعيين كيفيت پلت[1] اصول و راه و روش هاي محاسبه كيفيت فيزيكي طعام هاي پلت شده از حيث سكو ي سختي[2] و دوام[3] قضيه دقت قرار مي گيرد . اين شيوه ها بر اساس ي استانداردهاي كيفيت و از دو منظر پراگماتيك و علمي دعوا گرديده اند . نتايج چك هاي گوناگون نشان مي دهد كه اتصال اجراي تشكيل دهنده ي پلت ماحصل انحلال و كريستالي شدن مجدد اجزاي تشكيل دهنده ي طعام از گزاره نشاسته، قندها، چربي ها يا همان مكانيسم سخت شدن پس از مايع شدن[4] مي باشد . در اين سيستم از فشار سطحي آب در سه فاز هوا، آب و ذرات غذايي به كار گيري مي شود تا قوام ساختاري پلت را به وجود آورد . اين اجزاي قابل حل مي بايست در مرحله تركيب كردن، خرد كردن، پلت كردن، سرد كردن يا كم آب كردن به غذا افزوده گردد تا پلت تشكيل شود . كيفيت پلت با راه گزينش مرتبه سختي و مقدار ماندگاري معلوم مي گردد . مديران كارخانجات ساخت كننده ي پلت و متخصصان بايستي به علت چك كيفيت پلت آگاه بوده و آنگاه راه و روش مناسب و كارآمدي را انتخاب كنند . به هر اكنون بايد به حافظه داشت كه هيچ كدام از راه ها به تنهايي نمي تواند چك دقيقي از كيفيت پلت داشته باشند . در كارخانجات خوراك دام از گونه هاي مواد غذايي براي تنظيم غذا كامل به كار گيري مي شود . مواد خوراكي بر مبناي ويژگي هاي معين و تركيبات شيميايي و از منظر تغذيه، بهداشت و كيفيت فيزيكي توصيف مي شوند . در كنار اين خصوصيت ها مي بايست از خصوصيات مختلف هر غذا تدبير داشت تا فرآوري مطلوب در هنگام نگه داري يا اين كه در دست گرفتن كيفيت غذايي براي هر كدام از انواع خوراكي به عمل آورد . بنابر ابن، امروزه تلفيقي از علم ها تغذيه[5] و علم ها و تكنولوژي مواد خوراكي[6] براي توسعه هر چه عمده صنعت پرورش دام الزامي مي‌باشد . مطابق گزارش هاي موجود، حيواناتي كه با خوراك هاي پلت شده تغذيه مي شوند در مقايسه با آنهايي كه با خوراك مش تغذيه مي گردند، دارنده ميانگين رشد روزانه ي فراتر و ضريب تبديل غذايي بهتري ميباشند . فرآوري خوراك بر مقدار تجزيه پذيري[7] و نرخ عبور طعام مصرفي[8] نشخواركنندگان تاثير مي گذارد . به عنوان نمونه، پلت سازي مقاومت نشاسته را در برابر تجزيه شدن در شكمبه به اندازه 15 درصد كاهش مي دهد و فرآوري به خط مش اكسپندينگ سبب كاهش 8 درصدي در اندازه تجزيه پذيري موثر پروتئين (EPD)[9]خوراك هاي مورد آزمايش مي گردد . اين اثرات ممكن است به اختلاف در توليد شير و تركيبات شيميايي شير باعث شود . به هر حال ارزش غذايي تحت تاثير مواد اوليه و نوع فرآوري انجام گرديده قرار مي گيرد . مدل فرآوري بايد به تناسب دسته حيوان تعيين گردد . به تيتر نمونه در تهيه خوراك پلت براي تغذيه ي ماهي مي بايست به مشخصات مهمي از پاراگراف قابليت شناور ماندن، شدت رسوب شدن، جذب آب و اندازه انحلال در آب دقت داشت . دقت به كيفيت بهداشتي خوراك ها نيز حائز اهميت است . كيفيت بهداشتي دربرگيرنده در دست گرفتن آلودگي ميكربيولوژيكي طعام ها و سطح آنتروباكترها و سالمونلا در آنهاست . فرآوري مواد خوراكي به معناي اعمال تيمارهاي فيزيكي، شيميايي يا حرارتي قبلي از مصرف آن توسط حيوان ميباشد . در مجموع، تنوع اثرات فرآوري به تعيين تجهيزات، حالت فرآوري، سيستم فرآوري و يا اين كه تلفيقي از اين دست اندركاران بستگي دارد . لذا، فرآوري ممكن از شامل فرآيند معمولي ي مخلوط كردن بوده يا شامل فرآوري مضاعف از پاراگراف پلت سازي و كرامبلينگ را در بر گيرد . بايد به ياد داشت كه با در نظر گرفت يك قطعه خاص نمي بضاعت به مفيد بودن اقتصادي آن پي برد، بلكه مجموعه ي دستگاه ها و نگه داري ظريف از آن‌ها تعيين كننده ي ارزش اقتصادي خواهد بود . آنچه به طور متعارف در كارخانجات طعام دام انجام مي شود، تركيب سازي مواد اول و آسياب كردن آنها براي تنظيم ي غذا مش بوده و ممكن مي باشد در مرحله بعدي با اضافه كردن بخار و آب فرآوري براي توليد گرانول صورت پذيرد . ساخت پلت از غذا مش داراي قدمت 75 ساله هست . در سال 1937، آقاي پاتون مزاياي استفاده از غذا پلت شده را نسبت به غذا مش در تغذيه طيور ارائه كرد . در آن مقطع خوراك پلت شده را از نحوه فشرده كردن خوراك هاي مش تهيه و تنظيم مي كردند . طوره كه طعام مش سواي اين كه زير پروسه مقدماتي قرار بگيرد با قرار دادن دربين در غلطك به شكل كيك در مي آمد . فشار وارد گرديده به اين خوراك ها ناچيز بوده و حرارتي به آن داده نمي شد . كيفيت فيزيكي خوراك هاي پلت شده از چندين منظر حائز اهميت مي‌باشد . مهمترين آن سهولت حمل و نقل و انتقال آن در مرحله كارخانه و مزرعه مي باشد . پلت هاي با كيفيت فيزيكي بالا، دارنده مشخصاتي از پاراگراف خوشخوراكي و قيمت غذايي بالا هستند و سبب ارتقاء مصرف غذا بوسيله حيوان گرديده و احتمالا قيمت غذايي خوراك را نيز ارتقاء مي دهد . از طرفي خوراك هاي پلت شده بايستي داراي رتبه ي مشقت و ماندگاري مناسبي باشند تا در جريان حمل و نقل پايدار باقيمانده و ساختار آن ها به نريزد . مرتبه ي رنج به نيروي لازم براي تخريب يك عدد يا اين كه يك محرمانه پلت در مقطع معلوم گفته مي شود . اندازه ماندگاري به ميزان ذراتي گفته مي شود كه پس از اعمال فشار مكانيكي يا پنوماتيك (فشار هوا) بر جا مي ماند . اين پارامتر كيفي براي بررسي اثر جيره نويسي، فرآوري، تيمار اكسندر، پلت چسبان، انتخاب داي (قالب) و غيره نيز مسئله به كارگيري قرار مي گيرد . به اين ترتيب آشنايي چگونگي اتصال ذرات، و ويژگي ها اين اتصالات براي تبديل شدن به گرانول و پلت حائز اهميت بوده و خلق آنان را طي حمل و نقل و انبار كردن نشان مي دهد . از اهداف تنظيم ي اين كتاب تعريف و انتخاب سهم عوامل اثرگذار بر كيفيت فيزيكي پلت هاي تهيه و تنظيم گرديده براي تغذيه ي دام مي‌باشد .
برچسب: پرس پلت،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ تير ۱۳۹۸ساعت: ۰۶:۵۱:۰۶ توسط:علي پور موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :