ماكيان البرز ماكيان البرز .

ماكيان البرز

ارزيابي مواد مغذي علوفه

ارزيابي 
مواد مغذي علوفه در جيره استارتر گوساله هاي نوزاد مواد 
و روشها بيست راءس گوساله ي هلشتاين ۲±۷ روزه در قالب يك طرح تماما تصادفي در ۴ مدل بر شالوده جنسيت، تعداد شكم زايش مادر و وزن ولادت مجموعه بندي شدند . به گوسالهها تا زمان شيرگيري به طور روزانه قرصهاي فلاونوييدي حاوي مقادير ۵-۱۰×۳/۷ (گروه ۱)، ۴-۱۰× ۳/۷ (گروه ۲)، و۳-۱۰×۶/۳ (گروه ۳) گرم فلاونوييد به ازاي هر كيلوگرم وزن تن خورانيده شد . گروه شاهد قرصهاي فاقد تركيبات فلاونوييدي مصرف كردند . در طي انجام آزمايش، گوساله ها هيچ گونه تركيب آنتي بيوتيكي مصرف نكردند . گوساله ها تا بازه زماني شيرگيري به طور روزمره در طي دو نوبت به اندازه ۱۰ درصد وزن تن با شير جايگزين تغذيه شدند . از سن آغاز تست تا سن شيرگيري با كنسانتره (تركيب كنسانتره بر مبنا درصد مادهي كم آب شامل: ۱۱ درصد جو، ۳۲ درصد سويا، ۵/۵۱ درصد ذرت، ۵/۴ درصد سبوس و ۱ درصد تكميل كننده مواد ويتامينه و معدني) و از سن پس از شيرگيري با كنسانتره و يونجه به چهره مصرف ازروي اختيار تغذيه شدند . 

پرس پلتتركيبات فلاونوييدي از بره موم جداسازي شد . به طور خلاصه، بره موم به قطعات ريز خرد شد و با اتانول ۸۰ درصد با نسبت ۱ به ۱۰ (وزني/حجمي) عصاره گيري شد و با برگه صافي(واتمن شماره ي ۴) صاف شد . كل محتواي فلاونوييدي عصاره ي اتانولي بره موم بوسيله خط مش كالريمتريكي كه پيش خيس توصيف شده بود ميزان گيري شد [۱] . محلول حاصل از عصارهگيري در انكوباتور قرار داده شد تا طي ۱۰ روز با دماي ۳۷ رتبه ي سانتيگراد اتانول زدايي شد . رزين قهوه اي رنگ حاصل با ۴۰ درصد آرد جو (به تيتر شكل دهنده و حامل) ادغام و بر اساس وزن تن گوساله ها به قرص هايي با وزن معين تبديل شد . 
ميزان مصرف غذا به طور روزمره ثبت شد . وزن كشي گوساله ها به صورت هفتگي تا سن شيرگيري چهره گرفت و پس از آن گوساله ها به چهره ماهيانه وزن كشي شدند . سن شيرگيري به عنوان سني كه گوساله ها مي توانستند ۶۸۰ گرم كنسانتره در دو روز پي درپي مصرف كنند، گزارش شد [۲] . امتياز مدفوع، ارتفاع و طول تن بر طبق پيشنهاد لارسن و همياران گزينش شد [۴] . داده ها با نرم افزار تجزيه كننده ي آماري با رويكرد ي نوع مختلط، تجزيه ي واريانس شدند . 
نتايج 
و مشاجره متوسط (± انحراف معيار) وزن، ارتفاع جدوگاه و طول تن گوساله ها در بازه زماني ميلاد به ترتيب ۱۸/۳±۳۷، ۰۴/۴±۱/۷۹ و ۳۹/۳±۴/۴۱ بود . دست كم ميانگين مربعات وزن گوساله ها از سن ۷ روزگي تا ۴ ماهگي در جدول ۱ نشان داده شده ميباشد . 
با ارتقاء سن گوساله ها وزن تن ارتقاء يافت (۰۵/۰P 

تراز 
مصرف تركيبات فلاونوييديالف 


يك 
هفتگي ب 
۹/۴۰ 

۹/۴۲ 

۳/۴۲ 

۱/۴۰ 


۹۹/۲ 

دو 
هفتگي ب 
۲/۴۲ 

†۹/۴۳ 

٭۲/۴۴ 

† 
٭۷/۳۹ 

۳۰/۲ 

سه 
هفتگي ب 
۶/۴۳ 

۴/۴۴ 

۲/۴۶ 

۹/۴۲ 


۴۶/۳ 

چهار 
هفتگي ب 
۴/۴۵ 

۱/۴۷ 

۸/۴۷ 

۸/۴۵ 


۸۳/۲ 

پنج 
هفتگي ب 
۳/۴۸ 

۲/۴۸ 

۸/۵۰ 

۲/۵۰ 


۲۹/۳ 

شش 
هفتگي ب 
۷/۴۹ 

۶/۵۱ 

۸/۵۳ 

۲/۵۳ 


۸۷/۳ 

۳۰ 
روز پس از شيرگيريج 
۷/۸۱ 

۸/۸۷ 

۷/۷۹ 

۴/۷۸ 


۸۵/۸ 

۴ 
ماهگيج 
۶/۱۰۱ 

۸/۱۰۹ 

۳/۱۱۱ 

۳/۱۱۱ 


۹۴/۱۰ 


مصرف مرحله بالاي تركيبات فلاونوييدي (گروه ۳) نسبت به مصرف سطح ذيل اين تركيبات (گروه ۱) سبب ساز بالا رفتن اشتهاي گوساله ها در سني زود هنگام شد، كه اين دستور خويش را در شاخصهاي سن و وزن شيرگيري نمود داد، ولي نسبت به تيم شاهد تفاوت معنيداري مشاهده نشد (جدول۲) . شاخصهاي رشد سيستم اسكلتي (ارتفاع جدوگاه و طول بدن) گوساله ها در بازه زماني شيرگيري زير تاثير مصرف تركيبات فلاونوييدي قرار نگرفت (جدول ۲) . راندمان غذا ذيل تاثير مصرف تركيبات فلاونوييدي قرار نگرفت، لكن اندازه ارتقا عددي آن در دوره ي شيرخوارگي قابل اعتنا بود . 

جدول ۲ . دستكم ميانگين مربعات صفات عملكردي گوساله هاي تغذيه شده با سطح ها مختلف تركيبات فلاونوييدي تا سن ۴ ماهگي . 
مرحله 
مصرف تركيبات فلاونوييديالف 

شاخص­هاي 
شيرگيري 


سن 
(روز) 
۷/۵۴ 

†۹/۶۳ 

۰/۵۰ 

†۷/۴۱ 

۸۹/۹ 


وزن 
(كيلوگرم) 
†۷/۵۳ 

†٭۴/ 
۵۹ 
۲/۵۷ 

٭۷/۵۲ 

۱۳/۳ 


طول 
جدوگاه (سانتي­متر) 
۳/۸۱ 

۰/۸۳ 

۳/۸۳ 

۱/۸۱ 

۶۷/۲ 


ارتفاع 
بدن (سانتي­متر) 
۷/۴۷ 

۳/۴۷ 

۵/۴۵ 

۷/۴۵ 

۵۸/۲ 

ارتقا 
وزن روزانه (كيلوگرم) 


پيش 
از شيرگيري 
۳۱/۰ 

۳۳/۰ 

۳۴/۰ 

۳۲/۰ 

۰۶/۰ 


پس 
از شيرگيري 
۷۸/۰ 

۹۲/۰ 

۷۷/۰ 

۷۵/۰ 

۱۷/۰ 


كل 
آزمايش 
۵۴/۰ 

۵۹/۰ 

۶۱/۰ 

۶۲/۰ 

۰۸/۰ 

راندمان 
طعام ب، ج 


پيش 
از شيرگيري 
۵۱/۱ 

۶۹/۱ 

۶۷/۱ 

۸۷/۱ 

۲۹/۰ 


جدول ۳ . دستكم ميانگين مربعات اندازه مصرف خوراك و امتياز مدفوع گوساله هاي تغذيه شده با سطح ها مختلف تركيبات فلاونوييدي . 
تراز 
مصرف تركيبات فلاونوييديالف 

ميانگين 
مصرف كنسانتره (كيلوگرم) 


پيش 
از شيرگيريب 
۲۵/۰ 

۲۲/۰ 

۳۰/۰ 

۲۲/۰ 

۰۵/۰ 


۳۰ 
روز پس از شيرگيريج 
۶۸/۱ 

۸۵/۱ 

۶۴/۱ 

۶۶/۱ 

۲۱/۰ 

كل 
مصرف كنسانتره (كيلوگرم) 


پيش 
از شيرگيريب 
۵/۱۱ 

۵/۱۲ 

۷/۱۱ 

۰/۹ 

۷۹/۲ 


۳۰ 
روز پس از شيرگيريج 
۴/۵۰ 

۷/۵۵ 

۲/۴۹ 

۰/۵۰ 

۴۲/۶ 

متوسط 
مصرف علوفه ۳۰ روز پس از شيرگيري (كيلوگرم)ج 
۱۶/۰ 

٭†۲۵/۰ 

٭۱۳/۰ 

†۱۳/۰ 

۰۶/۰ 

كل 
مصرف علوفه پس از شير گيري (كيلوگرم)ج 
۹/۴ 

†٭۸/۷ 

٭۰/۴ 

†۲/۴ 

۹۸/۱ 

ايام 
با امتياز مدفوع ۲ و كم­تر ( بر اساس درصد) 


پيش 
از شيرگيري 
۲/۵۴ 

۷/۴۳ 

۳/۵۸ 

۴/۴۸ 

۱۳/۱۰ 


۳۰ 
روز پس از شيرگيري 
۴/۹۱ 

۹/۹۷ 

۶/۹۰ 

۲/۹۸ 

۳۰/۵ 


مصرف 
كل و روزمره ي كنسانتره با ارتقاء سن گوساله ها ارتقا يافت (۰۵/۰P


برچسب: پرس پلت،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۶:۴۰:۲۰ توسط:علي پور موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :