ماكيان البرز ماكيان البرز .

ماكيان البرز

ميانگين سني و ميانگين شكم گاوهاي

در طول سالهاي قضيه مطالعه تعداد 1580 رأس گاو در گله ­هاي موضوع بررسي حذف شده بودند . درصد حذف مربوط به كارداران مختلف حذف در شكل 1 نشان داده گرديده هست . در بين دلايل اكثر حذف، فروش گاوها با 35 درصد بيشترين ميزان را به خود اختصاص داده بود و از بين دلايل حذف غيراختياري، مشكلات توليد مثلي، بيماريها و مشكلات اندامهاي حركتي به ترتيب با 96/16، 76/10 و 73/8 درصد بيشترين اندازه حذف را به خود اختصاص داده بودند . در تحقيقي كه وركوهي و همكاران (1394) بر روي دلايل حذف گاوهاي هلشتاين ايران و شاهمرادي و همكاران (1387) بر روي گاوهاي شيري استان زنجان انجام دادند نيز مشكلات توليد مثلي به تيتر بيشترين دليل حذف معرفي گرديد .

پرس پلت

انصاري و همكاران (2012) و محمدي و صديقي (2009) نيزمشكلات توليد مثلي را اولين دليل حذف گاوها در گاوداريهاي شيري شيراز و نيشابور گزارش كردند . مشكلات توليد مثلي يكي از چالشهاي مديريتي اصلي گله­ هاي گاو هلشتاين پر توليد مي­باشد . از ديدگاه ژنتيكي نيز همبستگي منفي بين توليد شير و صفات توليد مثلي وجود داراست . از سوي ديگر صفات توليد مثلي جايي در شاخص­هاي انتخاب استفاده شده در سالهاي اوليه تصحيح نژاد گاو شيري هلشتاين نداشته­ اند و از سال 2006 به آن‌گاه صفاتي همچون نرخ باروري دختران به اين شاخص­ها اضافه گرديده هست [3] . با اين وجود وراثت پذيري پايين صفات توليد مثلي نشان از نقش بيشتر كارداران محيطي همچون تغذيه، بهداشت و برنامه توليد مثلي بكار رفته در گله در بروز اين صفات دارد [7] . در نتيجه مديريت توليد مثلي صحيح گله مي­تواند با كاهش مشكلات توليد مثلي گله درصد حذف گاوها به دليل ناهنجاريهاي توليد مثلي را كاهش دهد . با وجود مشابهت دليل اوليه حذف اجباري گاوها در اين تحقيق با تحقيقات فوق الذكر، با اين وجود دلايل دوم و سوم حذف گاوها در اين تحقيق(بيماريها و مشكلات اندامهاي حركتي) با دلايل گزارش شده توسط محققين فوق مختلف بود كه نشان دهنده تفاوت در چالشهاي مديريتي و بهداشتي بين گاوداريهاي استانهاي مختلف كشور مي­باشد . در شراي دلايل حذفي زيرا فروش، پيري، غير اقتصادي بودن به تيتر دلايل حذف اختياري و بقيه مورد ها به تيتر دلايل حذف غير اختياري در نظر گرفته شود، ميزان حذف اختياري و اجباري در اين تحقيق به ترتيب 45 و 55 درصد مي­باشد . ميزان حذف اجباري در اين تحقيق نسبت به مقادير گزارش گرديده توسط وركوهي و همكاران (1394)، انصاري و همكاران (2012) و محمدي و صديقي (2009) كمتر بود . 

اضطراري به ذكر مي باشد كه هر 10 گله قضيه بررسي در اين تحقيق از برنامه­ هاي مديريت ژنتيكي گله جهت تهيه اسپرم مطلوب و طراحي تلاقي بين اسپرمهاي موجود و گاوهاي ماده گله استفاده مي­كنند . از خصوصيات اين برنامه­ ها ايجاد محدوديت در تلقيح گاوها با اسپرم هاي داراي خويشاوندي بالا با گاو زمينه نظر جهت كنترل همخوني و پيدايش ژنهاي نامناسب در گله مي­باشد كه اين فرمان مي­تواند از دلايل پايين بودن حذف به علت مشكلات و نقايص ژنتيكي در اين گله­ها باشد [7] . 

جدول 2 ميانگين سني و ميانگين شكم گاوهاي حذفي در هر گروه را نشان مي­دهد . همانطور كه در جدول ديده مي­شود ميانگين سني و ميانگين شكم گاوهاي حذفي مربوط به مشكلات توليد مثلي كه بيشترين درصد حذف را به خود اختصاص مي­دهد به ترتيب در حدود 5/4 و 2 مي­باشد . در واقع 17 درصد حذفها در اين گله ­ها به علت مشكلات توليد مثلي بوده كه بطور ميانگين گذشته از ورود دامها به عصر شيردهي سومشان سبب ساز حذف آنان از گله گرديده است . همچنين نسبت بالاي فروش تليسه نسبت به گاو باعث پايين داخل شدن ميانگين سني گاوهاي حذفي مربوط به گروه فروش گرديده ميباشد . با توجه به جدول 2 بيماريها كه در مقام دوم علل حذف گاوها در اين تحقيق مي­باشند نسبت به مشكلات توليد مثلي در سنين پايين­تر و در شكم­هاي اول و دوم منجر حذف گاوها مي­شوند كه با اتخاذ اقدامات بهداشتي مطلوب براي گاوهاي شكم اوليه و دوم مي­توان درصد حذف در اثر بيماري­ها را كاهش داد . با كنار گذاشتن گروه پيري كه به طور طبيعي سن دامهاي حذفي در اين تيم نسبت به بقيه بالاتر خواهد بود، گاوهاي حذف شده در گروه مشكلات مربوط به سيستم پستاني داراي بيشترين مقدار ميانگين شكم گاوهاي حذفي ميباشند كه نشان از بروز مشكلات سيستم پستاني در شيرواري­هاي بالاتر داراست . يكي از اكثر مشكلات مربوط به سيستم پستاني گاوها افتادگي پستان مي­باشد كه در شيرواري­هاي بالاتر چهره مي­دهد . جهت جلوگيري از حذف گاوها در اثر اين مشكل مي­توان از طريق مديريت ژنتيكي از اسپرمهايي در اين گله­ ها استفاده نمود كه داراي ارزش ارثي بالا براي اتصالات پستاني هستند . ميانگين سني و ميانگين شيرواري كل گاوهاي حذفي در گروههاي متعدد مربوط به حذف اجباري در اين تحقيق به ترتيب 9/3 سال و 1/2 شيرواري بود . اين بدان معني است كه حذف زودهنگام و اجباري گاوها بازدارنده ورود آن ها به عصر شيردهي سوم كه سن بلوغ گاو شيري هلشتاين و مقطع رسيدن به نقطع ي عطف شيردهي مي­ باشد، شده مي باشد . 


برچسب: پرس پلت،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۶:۱۶:۲۲ توسط:علي پور موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :