ماكيان البرز ماكيان البرز .

ماكيان البرز

عوامل موثر در از دست رفتن آبستني در گاو

عوامل 
مفيد در از دست رفتن آبستني در گاو نرخ لقاح در تليسه شيري و تليسه گوشتي و گاو غير شيرده گوشتي زيادتر از گاوهاي شيرده گوشتي و گاوهاي شيرده و غير شيرده شيري است . مقدار از دست رفتن آبستني در گاوهاي شيرده شيري ممكن است از زمان لقاح تا پايان آبستني به 60 درصد رسد . عدم پيروزي در آبستني ناشي از عدم لقاح يا اين كه ازدست رفتن آبستني آنگاه از شكل گيري جنيني ميباشد . در اين مقاله مي خوا‌هيم برخي از كارداران شناخته شده موءثر بر از دست رفتن آبستني را در گاوها بررسي كنيم . 

پرس پلت

كيفيت 
فوليكول و تخمك غلظت ناچيز پرو‍ژسترون در طول چرخه فحلي و پس از تلقيح تصنعي ممكن ميباشد سبب به ايجاد فوليكول هاي دايمي در گاو شود . فوليكول هاي دايمي سبب ساز ايجاد تخمك هايي مي شوند كه باروري يه خرده دارا‌هستند و باعث به مرگ در مراحل اوليه نطفه گي و پاره اي بعد از آبستني مي شوند . تخمك هايي كه از فوليكول هاي با ميزان كوچك تر ساخت مي شوند . در جواب به تزريق GnRH (در برنامه هاي تلقيح مقطع بندي شده) منجر به كاهش نرخ گيرايي مي شوند . علاوه بر اين تغيير اندازه فوليكول هاي آزاد شده هم ممكن هست منجر كوتاه شدن چرخه هاي فحلي و كاهش نرخ آبستني شود . 
نقش 
اساسي پرو‍ژسترون ترشح پروژسترون توسط جسم زرد رنگ براي ترشحات طبيعي رحم كه باعث زنده نگه داشتن نطفه نخستين تا بازه زماني برقراري اتصال ضعيف بعد از روزهاي 18 تا 22 مي شود . لازم ميباشد گاوهايي كه غلظت پروژسترون خون آنان كمتر از اندازه ارگانيك هست . در معرض خطر از دست رفتن آبستني مي باشند . ارتقاء سه برابر غلظت پروژسترون پس از آزاد شدن تخمك و بعداز شروع عمل جسم رنگ زرد ممكن هست رويش نطفه و توانايي آن در ترشح علايم آبستني (اينترفرون – tau) را به خطر بيندازد . مقطع بندي ضعيف در ساخت اين علايم آبستني ممكن مي باشد منجر كاهش نرخ گيرايي شود . دادن پروژسترون تكميلي در ارتفاع هفته اول بعد از تلقيح مصوني اثرات مثبتي روي رشد نطفه و بهبود نرخ گيرايي داشته مي باشد . 
تشخيص 
آبستني هنگامي كه پرورش ترافكتودرم (جفت اوليه) و نطفه به هردليلي كاهش مي يابد . معمولاً جسم رنگ زرد چروكيده گرديده و نطفه از دست مي رود .در‌صورتي‌كه نطفه نتواند هورمون هاي چك غالب جسم زرد را سركوب كند،جسم زرد نابالغ استارت به چروكيدن مي كند و سبب از دست رفتن آبستني مي شود . اگرنطفه در اكنون رويش نتواند علايم اضطراري براي نگه داري جسم زردرنگ را ساخت كند و يا اين كه جسم زرد رنگ نتواند به موادي كه در حالت ارگانيك كارايي آن را در اختيار گرفتن مي كنند جواب دهد،جسم زردرنگ تحليل مي رود . كاهش ترشح پروستاگلندين بوسيله رحم باعث پايداري و بقاء آبستني از شيوه كاهش مرگ نطفه مي شود . 
نقش 
تنش گرمايي ارتقاء دما و رطوبت محيطي بقاء و كيفيت تخمك را به خطر مي اندازد . همينطور باعث كاهش نرخ لقاح و پرورش اوليه نطفه مي شود . نرخ آبستني گاوهايي كه پيشين از تلقيح در معرض تنش گرمايي بوده اند،فقط به مقدار 33 درصد گاوهايي مي باشد كه ذيل پوشش گرمايي قرار نداشته اند . جنين هاي گاوهايي كه در معرض تنش گرمايي نبوند،هنگامي كه به گاوهاي ماده اي كه در معرض تنش گرمايي بودند منتقل شدند،نرخ آبستني زيادتري نسبت به گاوهايي كه در معرض تنش گرمايي بودند و تلقيح مصنوعي شدند،داشتند . عملكرد هايي براي كاهش تنش گرمايي در گاوهايي كه قبل از شيردهي در منزلت هاي بسته بودند،انجام شده ميباشد . استعمال از پنكه ،آب پاش و هم آب سرد كافي و در دسترس در راهروهاي خروجي سالن شيردوشي و رده هاي بسته ،بسيار مفيد هست . 
تلقيح 
تصنعي مقطع بندي گرديده يا اثرات چرخه فحلي آيا ازدست رفتن آبستني در گاوهايي كه براساس فحلي تلقيح مي شوند و گاوهايي كه تلقيح تصنعي و مصنوعي آنها در زمان خاصي هست تفاوت دارد؟ در يك مطالعه نشان داده شد كه تلقيح تصنعي و مصنوعي گاو برهه زماني بندي شده سبب ساز افزايش از دست رفتن آبستني مي شود .با اين وجود فيض شش مطالعه ديگر نشان اعطا كرد كه مقدار از دست رفتن آبستني در گاوهايي كه با تشخيص فحلي تلقيح شدند . 5/1 درصد بالاتر بود . درصد از دست رفتن آبستني در 1366 گاوي كه براساس تشخيص فحلي تلقيح گرديده بودند،به طور ميانگين 7/12 درصد و در 756 گاوي كه براساس برنامه بازه بندي گرديده تلقيح شده بودند 2/11 درصد بود . 
به كارگيري از تلقيح تصنعي و مصنوعي بازه بندي گرديده در گاوهايي كه از لحاظ توليد مثلي قبلي از تلقيح داراي علايم فحلي و يا فاقد علايم تشخيص داده شدند ،چگونه است؟ اندازه از دست رفتن آبستني در 1245 گاو شيري كه گذشته از تلقيح علايم چرخه فعلي را داشتند 7/15 درصد بود . اين مقدار در 213 گاوشيري فاقد علايم 3/26 درصد گزارش شد . اين مطالعه نشان مي دهد اگرگاوهاي فاقد علايم فحلي سپس از همزمان سازي فحلي و تلقيح براساس برنامه مدت بندي گرديده آبستن شوند،ميزان تلف شدن در انتهاي سطح نطفه گي ،بين تشخيص هاي اول و دوم (انتهاي مرحله نطفه گي يا اين كه ابتداي مرحله جنيني ) زيادتر از گاوهاي دارنده چرخه فحلي مي‌باشد . 
بقيه عوامل . . . 
گاوهاي كه وزن بدن خود را در ارتفاع ماه نخستين شيردهي يا در ميان روزهاي 28 تا 56 آبستني از دست مي دهند،نرخ آبستني آن‌ها دو تا سه برابر كاهش مي يابد . موقعيت متابوليكي گاوها همانند تغييرات در موقعيت بدني ، بر بقاء نطفه و جنين تاثير مي گذارد . براساس مطالعات متفاوت شواهد پاره اي وجود داراست كه نشان مي دهد توليد شير يك برهان خطرناك براي ارتقاء از دست رفتن آبستني در گاوهاي شيري ميباشد . مشكل ها مربوط به زايش و انتقال كه بر سالم گاوها تاثير مي گذارد و محيط رحمي را به خطر مي اندازد براي بقاء جنيني مضر مي‌باشد . كنجاله تخم پنبه دارنده گوسيپول مي باشد كه براي سلول هاي پستانداران سمي است . افزايش غلظت گوسيپول خون،كيفيت و پرورش نطفه و نرخ آبستني را كاهش مي دهد . گاوهايي كه جيره هاي غني از گوسيپول اخذ مي كنند،ميزان تلف شدن جنيني دوچندان و نرخ گيرايي يه خرده دارا‌هستند . 
افزايش بقاء نطفه . . . . 
استعمال از هورمون رويش گاوي در گاوها سبب ساز ارتقا نرخ لقاح،رشد و كيفيت نطفه مي شود . ارتقاء نرخ گيرايي فيض كاهش تلف شدن نطفه دربين روزهاي 31 و 45 بود . تزريق 3300 واحد بين المللي گنادوتروپين جفت انساني در روز پنجم پس از تلقيح تصنعي منجر افزايش نرخ گيرايي در روزهاي 28،42،90 مي شود ولي بر روي اندازه تلف شدن در سطح انتهاي نطفه گي و مرحله جنيني بي تاثير هست . تزريق گنادوترپين جفت انساني سبب ساز شكل گيري عمده بافت لوتئال مي شود . در يك مطالعه مقدار تلف شدن جنيني در گاوهايي كه از گنادوتروپين جفت انساني استفاده كرده بودند نسبت به گاوهايي كه تنها جسم رنگ زرد داشتند ،8 برابر كاهش يافت . 
زماني كه گاوها در روزهاي 8 تا 12 چرخه فحلي مي باشند و همزمان سازي فحلي آنان استارت ميشود،استفاده از برنامه هاي تلقيح تصنعي و مصنوعي زمان بندي گرديده سبب ساز افزايش نرخ گيرايي مي شود . 
به كارگيري از كامل كننده هاي چربي به اندازه 2 تا 4 درصد جيره گاوهاي شيري شيرده و گوشتي ،َتاثير مثبت روي توانايي انر‍ژي و وضعيت ساخت مثلي گاوها دارااست . در برخي از مطالعات نشان داده شده كه به كارگيري از منابع چربي بي نياز گرديده از اسيدهاي چرب امگا – 3 ممكن است به ادله جلوگيري از توليد پروستانوئيدها كه براي تشخيص مادري آبستني مفيد است،باعث ارتقا بقاء جنين شود . استفاده از تكميل كننده هاي چربي قبل از زايش سبب ساز ارتقا نرخ آبستني سپس از زايش مي شود . به كار گيري از نمك هاي كلسيمي لينولئيك اسيد و منو اسيد 18- c ترانس در مقايسه با نمك هاي كلسيمي روغن رطب سبب ارتقاء نرخ گيرايي در گاوهاي شيرده مي شود . اين ارتقاء ناشي از ارتقاء نرخ لقاح و كيفيت نطفه هاست . 
به حيث مي برسد گاوهاي شيري شيرده به دليل نرخ لقاح ضعيف (76 درصد) بقاء قليل نطفه در اوايل آبستني (50 درصد) و تلف شدن نطفه و جنيني مضاعف (60 درصد) ،حساسيت زيادتري به عدم پيروزي توليد مثلي دارا‌هستند . پژوهش ها زيادتري واجب است تا بتوان توليد آبستني و بقاء آن را ارتقا داد . تلقيح مصنوعي موفقي داشته باشيد . 


برچسب: پرس پلت،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۲۳:۵۲ توسط:علي پور موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :