ماكيان البرز ماكيان البرز .

ماكيان البرز

دستور العملهاي نظارت بهداشتي طيور

2 . در صورت مشاهده مورد فوق، خط كشتار بايد متوقف گرديده و پس از شستشو و ضدعفوني دوباره و رعايت بقيه دستورالعملهاي بهداشتي نسبت به كشتار طيور ما‌نده اقدام گردد يا اين كه كشتار موردها مظنون در نقطه پايان كشتار روزمره صورت گرفته و متعاقبا نسبت به شستشو و ضدعفوني بدون نقص اقدام شود . همچنين ادامه كار كشتارگاه، مشروط به اخذ جواز كشتار از اداره دامپزشكي محل مي باشد كه در رخ انجام بي نقص و ظريف شستشو و ضد عفوني كشتارگاه صادر خواهد شد . 
3 . كشتار گله هاي مظنون مي بايست با رعايت تمامي قوانين بهداشتي انجام گيرد . واضح مي‌باشد پرسنل بايد مجهز به جامه عمل مناسب ( كلاه ،‌ماسك ، روپوش ، دستكش و چكمه باشند . 

پرس پلت

4 . مسئول فني بهداشتي و هم متصدي كشتارگاه موظفند اداره دامپزشكي محل را فورا از تشخيص يا ظن به بيماري انفلوانزا در بازرسي بهداشتي پيشين يا آنگاه از كشتار اگاه كنند . 
5 . از همگي پرسنل بايستي تعهد كتبي مبني بر عدم تماس دست‌كم تا سه روز با تمامي واحدهاي داراي ارتباط با صنعت طيور دريافت شود . 
در اختيار گرفتن 
بهداشتي كشتارگاه: 1 . اقدامات اضطراري براي جنگ با جوندگان و حشره ها به توجه به موضوع اجرا نهاده شود . 
2 . همه پنجره هايي كه به محوطه بيروني كشتارگاه گشوده مي شوند، ‌بايد مجهز به توري بوده ، به گونه اي كه از ورود پرندگان و حشره ها خودداري شود . 
3 . همه سالنهاي عمليات و نيز امكانات مربوط مي بايست در نقطه نهايي كشتار روزانه بدقت و به طور كامل شستشو و پاكيزه گرديده و با ماده ضد عفوني كننده مطلوب گند زدايي گردند . 
4 . كليه آبروهاي فاضلاب مو جود در محوطه بيروني كشتارگاهها بايد مجهز به سرپوش مطلوب باشد ‌بنحوي كه از تماس هرگونه پرنده با ان پرهيز شود . 
5 . همگي كارمندان شاغل در كشتارگاه بايستي هنگام فعاليت از جامه فعاليت مطلوب منحصر جهت ايمني شخصي و جلوگيري از انتقال بيماري (‌شامل كفش – كلاه- روپوش- ماسك – دستكش و . . .) به كارگيري نمايند . جامه هاي كار بايستي در نقطه نهايي هر نوبت كاري بده بستان وپس از شستشو و ضدعفوني به روش مناسب براي استعمال در روز سپس آماده گردند . 
6 . ردوبدل بموقع و نيز نصيحت ميكرد ستفاده از ماده ضدعفوني كننده در حوضچه هاي ضدعفوني جانور در ورودي كشتارگاه مي بايست مد حيث قرار گيرد . 
7 . از ورود خودروهاي متفرقه به كشتارگاههاي طيور مي بايست اكيدا پرهيز شود . 
8 . از نگهداري هر جور طيور و بقيه حيوان‌ها در كشتارگاههاي طيور بايستي پرهيز گردد . 
9 . ضايعات كشتارگاهي بايستي فورا و با رعايت همگي ضوابط بهداشتي به واحد تبديل ضايعات كشتارگاه و يا با آماده اوردن كليه امكانات ضروري (بدون هر جور نشد در ارتفاع زمان حمل ) به كارخانه تبديل ضايعات مستقل انتقال داده شوذ و در غير اين چهره به رويكرد بهداشتي در محل كشتارگاه دفن گردد . 
بديهي ميباشد با تمامي كشتارگاههايي كه دراجراي دستورالعمل مذكور قصور نمايند، از طريق مراجع رسمي بازخورد حتمي بعمل خواهد آمد . مسئوليت حسن اجراي راهبرد بعهده مديريت كل استان بوده كه با استفاده از نيروهاي اداري نسبت به بازرسي ، چك واعلام موردها ذي‌ربط مبادرت كنند . 


برچسب: پرس پلت،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۰۷:۵۲:۵۹ توسط:علي پور موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :