ماكيان البرز ماكيان البرز .

ماكيان البرز

عوامل از دست رفتن آبستني در گاو

تلقيح 
مصنوعي مدت بندي شده يا اين كه اثرات چرخه فحلي آيا ازدست رفتن آبستني در گاوهايي كه براساس فحلي تلقيح مي شوند و گاوهايي كه تلقيح مصنوعي آنها در مقطع خاصي مي‌باشد تفاوت دارد؟ در يك مطالعه نشان داده شد كه تلقيح تصنعي گاو دوران بندي شده سبب ساز ارتقاء از دست رفتن آبستني مي شود .با اين وجود سود شش مطالعه ديگر نشان داد كه مقدار از دست رفتن آبستني در گاوهايي كه با تشخيص فحلي تلقيح شدند . 5/1 درصد فراتر بود . درصد از دست رفتن آبستني در 1366 گاوي كه براساس تشخيص فحلي تلقيح گرديده بودند،به طور متوسط 7/12 درصد و در 756 گاوي كه براساس برنامه زمان بندي گرديده تلقيح گرديده بودند 2/11 درصد بود . 
به كارگيري از تلقيح تصنعي بازه زماني بندي گرديده در گاوهايي كه از حيث توليد مثلي پيشين از تلقيح داراي علايم فحلي و يا اين كه فاقد علايم تشخيص داده شدند ،چگونه مي باشد؟ مقدار از دست رفتن آبستني در 1245 گاو شيري كه قبلي از تلقيح علايم چرخه فعلي را داشتند 7/15 درصد بود . اين ميزان در 213 گاوشيري فاقد علايم 3/26 درصد گزارش شد . اين مطالعه نشان مي دهد اگرگاوهاي فاقد علايم فحلي آنگاه از هم زمان سازي فحلي و تلقيح براساس برنامه بازه بندي گرديده آبستن شوند،ميزان تلف شدن در انتهاي سطح نطفه گي ،بين تشخيص هاي اول و دوم (انتهاي مرحله نطفه گي يا اولِ تراز جنيني ) زيادتر از گاوهاي داراي چرخه فحلي است . 
ساير عوامل . . . 
گاوهاي كه وزن بدن خويش را در طول ماه نخستين شيردهي يا اين كه في مابين روزهاي 28 تا 56 آبستني از دست مي دهند،نرخ آبستني آن‌ها دو تا سه برابر كاهش مي يابد . حالت متابوليكي گاوها همانند تغييرات در حالت بدني ، بر بقاء نطفه و جنين تاثير مي گذارد . براساس مطالعات مختلف شواهد مقداري وجود داراست كه نشان مي دهد توليد شير يك ادله خطرناك براي ارتقا از دست رفتن آبستني در گاوهاي شيري مي‌باشد . مشكلات مربوط به زايش و انتقال كه بر تندرست گاوها تاثير مي گذارد و محيط رحمي را به خطر مي اندازد براي بقاء جنيني زيان آور است . كنجاله تخم پنبه دارنده گوسيپول مي‌باشد كه براي سلول هاي پستانداران سمي ميباشد . ارتقا غلظت گوسيپول خون،كيفيت و پرورش نطفه و نرخ آبستني را كاهش مي دهد . گاوهايي كه جيره هاي غني از گوسيپول اخذ مي كنند،ميزان تلف شدن جنيني زياد و نرخ گيرايي پاره اي دارا هستند . 

پرس پلت

ارتقا بقاء نطفه . . . . 
به كار گيري از هورمون رشد گاوي در گاوها سبب ارتقاء نرخ لقاح،رشد و كيفيت نطفه مي شود . ارتقاء نرخ گيرايي سود كاهش تلف شدن نطفه دربين روزهاي 31 و 45 بود . تزريق 3300 واحد دربين المللي گنادوتروپين جفت انساني در روز پنجم پس از تلقيح تصنعي و مصنوعي باعث ارتقاء نرخ گيرايي در روزهاي 28،42،90 مي شود اما بر روي اندازه تلف شدن در تراز انتهاي نطفه گي و مرحله جنيني بي تاثير است . تزريق گنادوترپين جفت انساني سبب ساز شكل گيري بخش اعظم بافت لوتئال مي شود . در يك مطالعه ميزان تلف شدن جنيني در گاوهايي كه از گنادوتروپين جفت انساني به كار گيري كرده بودند نسبت به گاوهايي كه تنها جسم زرد داشتند ،8 برابر كاهش يافت . 
وقتي كه گاوها در روزهاي 8 تا 12 چرخه فحلي مي باشند و به طور همزمان سازي فحلي آنها شروع ميشود،استفاده از برنامه هاي تلقيح تصنعي مقطع بندي گرديده سبب ارتقاء نرخ گيرايي مي شود . 
استفاده از مكمل هاي چربي به مقدار 2 تا 4 درصد جيره گاوهاي شيري شيرده و گوشتي ،َتاثير مثبت روي توان انر‍ژي و شرايط ساخت مثلي گاوها داراست . در بعضا از مطالعات نشان داده شده كه به كارگيري از منابع چربي بي نياز شده از اسيدهاي چرب امگا – 3 ممكن مي باشد به دليل پرهيز از ساخت پروستانوئيدها كه براي تشخيص مادري آبستني موءثر است،باعث افزايش بقاء جنين شود . به كارگيري از تكميل كننده هاي چربي پيشين از زايش باعث ارتقاء نرخ آبستني بعد از زايش مي شود . استفاده از نمك هاي كلسيمي لينولئيك اسيد و منو اسيد 18- c ترانس در مقايسه با نمك هاي كلسيمي روغن رطب منجر ارتقاء نرخ گيرايي در گاوهاي شيرده مي شود . اين ارتقا ناشي از ارتقا نرخ لقاح و كيفيت نطفه هاست . 
به نظر مي برسد گاوهاي شيري شيرده به ادله نرخ لقاح ضعيف (76 درصد) بقاء ناچيز نطفه در اوايل آبستني (50 درصد) و تلف شدن نطفه و جنيني فراوان (60 درصد) ،حساسيت زيادتري به عدم پيروزي ساخت مثلي دارا هستند . پژوهش ها زيادتري حتمي مي باشد تا بتوان توليد آبستني و بقاء آن را افزايش اعطا كرد . تلقيح مصنوعي موفقي داشته باشيد . 


برچسب: پرس پلت،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۰۷:۴۹:۳۰ توسط:علي پور موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :