ماكيان البرز ماكيان البرز .

ماكيان البرز

هلشتاين هلندي

هلشتاين 
هلندي 
براي اولين بار هلشتاين هلندي در سال 1889 ميلادي شناخته شده مي‌باشد . غلبه ژنتيك هلندي در اين نژاد سبب شده كه اين گاو به رخ ارگانيك فارغ از شاخ باشد . هلشتاين هلندي تأثير ژنتيكي يه خرده در هلشتاين امروزي دارد . 

اگرچه نگراني هاي مربوط به آسايش اين نژاد در زمينه كندن شاخ گاو ها وجود دارااست - اين نژاد فارغ از شاخ مي باشد - سبب ساز گرديده كه عشق به اين ژنتيك هلندي به طور سريع در اكنون ترقي باشد . 
پرس پلت
گاوهاي 
قرمز و سپيد هلشتاين 
عمل جايگزيني رنگ قرمز‌رنگ در گاو هاي هلشتاين به رنگ سياه و بالعكس ، تابع ژني غوطه ور در اين نژاد مي باشد . با فرض بر اين كه آلل B مربوط به غلبه رنگ سياه باشد و آلل b مربوط به غلبه رنگ قرمز در ژن اين نژاد باشد ، پس در فيض گاو هايي با آلل هاي جفت گرديده BB و Bb و يا اين كه bB سود اي برابر رنگ سياه و سپيد خواهند شد و در صورتي‌كه آلل هاي جفت گرديده bb باشند گاو زمينه لحاظ قرمز و سپيد خواهد شد . 

سابقه تاريخي مربوط به اوايل قرن 13 ميلادي نشان مي دهد كه اولي بار گاو هايي با اين رنگ ها از اروپاي مركزي وارد هلند شدند . پايه ي ژنتيكي عمده گاو هاي مدرن در آمريكا مربوط به واردات سال هاي 1869 تا 1885 مي باشد . يك مجموعه از اولين رويش دهندگان گاو در آمريكا قانوني را ثبت كردند كه هر گاوي به غير از رنگ هاي سياه و سپيد در كتاب خلوص نژادي herd book جايگاهي ندارد . 

در بيش از 100 سال پيشين ، از اولي سال هاي واردات هلشتاين قرمز‌رنگ تا زماني كه اين رنگ از اين نژاد در كتاب Herd Book -به ترتيب در سال 1969 و 1970 - جاي گرفت ، صرفا تعداد مقداري از حاملان ژن قرمز رنگ شناخته شدند . اكثر وقت ها گزارش هاي اوليه از گوساله هاي قرمز كه از پدر و مادر سياه و سفيد متولد شدند ، هيچ وقت مستند نشدند . تعدادي نقل قول از گوساله هاي قرمز متولد شده از پدر و مادر با خلوص نژادي بالا وجود دارااست كه تا به امروز باقي باقي مانده هست و به تيتر يكي از گرايشات در كارنامه ي وراثت اين نژاد با بيشترين ارتباط با حاملان ژن قرمز رنگ وجود داراست كه قرمز‌رنگ بودن به تيتر يك عدد از صفات پيامبر گرديده مي باشد . در حالي كه گهگاه تايم ها اين صفات از والديني سواي صفت حامل قرمز به اين گوساله وارد گرديده باشد . چه بسا با اين نظر ممكن مي‌باشد كه اجداد تأثير گذار در يك‌سري نسل قبلي خيس وارد شجره نامه ي اين نژاد گرديده باشند . 

در سال 1952 ميلادي يك گاو نر خالص در بخش تلقيح تصنعي AI ايالات متحده دربردارنده ژن قرمز‌رنگ بود . اگر چه عمل اصلي بخش AI گزارش وضعيت گاو ها و پيشنهاد هايي به رويش دهندگان متناسب با نژاد آن گاو بود ولي تقريباً آن سال يك سوم از گاو هاي پرورشي AI حاوي ژن قرمز بودند كه جسم در آن ها بروز كرده بود و تعداد اين گاوهاي نر استفاده گرديده در اصلاح نژاد 67 رأس بود كه منجر به ثبت 8250 رأس گوساله تصويب گرديده شويد . با اين وجود هر نوع تغيير تحول در مقررات آرم هاي رنگي در اين نژاد كه جنبه ي خبري به خود گرفته بود ، رد شد . 

در سال 1964 ميلادي انجمن گاو شيري قرمز رنگ و سفيد (RWDCA) استارت به تصويب شيوه ها و راهكار هايي در ايالات متحده نمود . اولي اعضاي اين انجمن رشد دهنگان گاو شيري سواي شاخ بودند كه درخواستي مبني بر گاو هلشتاين شيري يكسري ساله با رنگ قرمز و سپيد به اين انجمن داده بودند . وقتي رشد دهندگان گاو هاي شيري گنجايش بالاي جفت شدن با ساير نژاد ها را در نژاد قرمز‌رنگ و سفيد ديدند متوجه بهبود عمكرد توليدات در اين تصحيح نژاد ها در دو طرف شدند به عبارتي طور كه اين گاو به تصوير آمده مي باشد پس فاكتور قرمز در نتيجه اين جفت گيري به دو جور نژاد منتقل مي شد و انجمن RWDCA سند مربوط به هلشتاين را ثبت كرد كه در آن گاو قرمز‌رنگ و سپيد هلشتاين بازيگر اصلي بود . 

براين اساس نژاد هلشتاين قرمز و سپيد دارنده قابليتي بود كه به راحتي مي توانست گنجايش هاي خويش را در برابر هر ضرري كه از سمت هلشتاين صنعتي داشت نگهداري نمايد . و اين مسئله واقعاً راستي داشت كه زماني يك قرمز رنگ و سپيد از گله حذف و يا اين كه كشته مي شد ، صاحب و مالك گله به ندرت اقدامي در جهت حذف آن صورت مي اعطا كرد و فرصت جايگزيني چنين گوساله هايي در گله پيش نمي آمد تعداد زيادي از اين نژاد تا قبل دهه 1970 ميلادي در دو مرزوبوم به دنيا آمدند كه به مراد رسيدن به نژاد خالص ، بي سرو صدا دستچين مي شدند تا نظر دامدار را جلب نمايند . 

همينطور هزاران هلشتاين هر ساله از كانادا صادر مي شد كه بسياري از آن ها حامل ژن قرمز‌رنگ چيره بودند . بيش از 14000 رأس هلشتاين در سال هاي 1964 و دوباره در سال 1965 به ايالات متحده صادر شدند . در آن بازه عبارت - چرا قرمز - مشاجره بر انگيز شده بود به اين برهان كه علي رغم عملكرد هايي در جهت حذف نژاد هاي قرمز‌رنگ در هلشتاين هاي آمريكايي چهره مي گرفت ، البته وارد كنندگان كانادايي به آساني عملكرد هاي آمريكا در جهت كاستن انتشار اين نژاد در ايالات متحده را خنثي و كنترل مي نمودند . 

يكي از شايسته ترين نژاد هاي كانادايي در ده سال 1940 ميلادي ، ABC Reflection sovereign مي بود . پسر ها و نوه هاي او در ده سال هاي 50 و 60 ميلادي در سراسر كانادا گسترش يافتند كه تأثيرات آن متعاقباً با آمريكا نيز رسيد . 3 تا از نژاد هاي خوب هلشتاين قرمز رنگ و سفيد عبارت اند از : Rosafe CitationR , Roeland Reflection Sovereign , and Chambric ABC مي باشند كه صفت قرمز رنگ به راحتي در ژنتيك آن هاي جان دار مي باشد . 

طولي نكشيد كه انتقاد هاي حول محور سياست هاي پيش روي بخش اصلاح نژاد گاوهاي كانادايي در مملكت ايالات متحده به وجود آمد . در همين هم اكنون يكي از بهترين نژاد هاي قرمز رنگ و سفيد كانادايي نيز به صورت ناشناس ذبح و يا صادر شده بود . بعضي به آساني از كانادايي هاي حمايت مي كردند كه نژاد هاي قرمز‌رنگ را حذف كنند . عبارت فرهنگي ((چرا گاو قرمز‌رنگ )) شايع گرديده بود كه باعث ارتقا بازدهي اين گاو مي شد . اما به عامل ثبت نشدن و نداشتن آمار هايي از اين فعاليت ، مقداري روند رشد هاي گاو هاي هلشتاين قرمز‌رنگ و سپيد را دلسرد كننده كرده بود . آن گاه هاي به اين فرايند قانوني در جهت گزينش هوشمندانه بيشتر شويد كه سبب تعيين گاو هاي قرمز‌رنگ با ثبتي و شناسنامه دار مي شد . 

سپس هاي مشخص شويد كه حق تقدم اوليه AI به گزينش هلشتاين هاي قرمز‌رنگ و سپيد مرغوب تغيير تحول كرده هست . پيش از عمل هاي واحد AI نيز ، چند هلشتاين قرمز شناسايي و كشف گرديده بوده ولي خدمات نژادي اين گاو ها صرفا محدود به چندين گله مي شد . هم چنين اكثر وقت ها ماده گاو هاي اين محرمانه از قرمز رنگ ها ، فاقد ژن حامل قرمز رنگ بودند و اقبال به عالم داخل شدن يك گوساله در اين رخ %25 بود . 

در سال 1964 ميلادي انجمن HERD BOOK هلند از پروژه ي ژنتيكي پرده‌برداري نمود كه شامل شكافت تحقيقاتي %71 از هلشتاين سياه و سپيد و %25 از هلشتاين قرمز رنگ و سفيد بود . اين تاريخچه ژنتيكي -Herd Book- گاو هلشتاين قرمز و سپيد را درصورتي پذيرفته بود كه پيش از اين چنين مجموعه اي در ايالات متحده تأسيس شده بود و هلشتاين قرمز‌رنگ و سپيد به تيتر يك آيتم ي مناسب براي بازار هاي صاداراتي كانادا رايج شده بود . 

انجمن آمريكايي هلشتاين-فريژن و اعضاي آن از او‌لين روز هاي تأسيس تا سال 1970 سرسختانه عمل كردند تا صفت و ژن حامل رنگ قرمز را از هلشتاين هاي اصيل و تصويب گرديده آمريكايي ريشه كن نمايند . هر چند خلعي در اين قضيه احساس مي شد و اين بود كه تمام گاو هاي اصيل داراي صفت قرمز‌رنگ هم بودند . 

يورش دامداران مطرح براي گرفتن شايسته ترين نژاد هلشتاين كانادايي هم منجر اين شويد كه چه بسا پيشين از تاسيس ليست Herd Book ، گوساله هاي قرمز رنگ و سفيد كانادايي براي او‌لين بار وارد آمريكا شوند . 

انجمن هلشتاين ايالات متحده تصميم گرفت كتاب هاي نژادي هلشتاين هاي قرمز رنگ و سپيد و سياه سپيد را تجميع و يكي نمايد . و در كتاب نو از پسوند هاي Red و OC به كارگيري كرد و به اين ترتيب شماره گذاري ها هم به ترتيب و متوالي شد . براي اولي بار هلشتاين هاي قرمز رنگ و سفيد با پسوند هاي R در جلوي آن هاي ثبت گرديدند . در او‌لين تيم ثبتي نيز 212 گاو نر و 1191 ماده گاو تصويب گرديدند . تعداد هلشتاين هاي قرمز‌رنگ و سپيد در Herd Book كانادا هم در سال 1969 ميلادي 281 عدد و در سال 1970 ميلادي ، 243 عدد بود . 

در سال 1974 يك عدد از خدمت هاي تبليغاتي پرورش دهندگان آمريكايي در خبر نامه ي هلشتاين كانادايي ، نژادي از هلشتاين را معرفي كرد كه چيزي في مابين هلشتاين هاي قرمز/سفيد و سياه/سفيد بود . با وجود اين كه بي شك وترديد اطلاعات علمي قابل قبولي در دسترس پرورش دهندگان مي باشد ، اما متاسفانه هنوز مستندات مكتوبي در قضيه اين دسته از هلشتاين ارائه نشده هست . در واقع اين هلشتاين چنين مشخصاتي داراست : گوساله هاي قرمز/سفيدي كه تصويب گرديده و شناسنامه دار هم مي‌باشند ، البته با گذشت شش ماهه ي اول عمر خود رنگ پوست آن ها اكثر وقت ها تغيير و تحول به مشكي و يا قرمز‌رنگ مايل به قهوه اي در بخش پوزه و راءس رمز دارد . اين تغييرات رنگي اكثر اوقات به مشكي/قرمز و يا اين كه گهگاه اوقات به Testar/red شناخته مي شود به استدلال اين كه تغييرات مذكور در گاو خالص گرديده ي Roybrook Telstar عمده مشهود مي باشد . اين گاو در خبر نامه اي كه به آن اشاره گرديده بود متاسفانه بدون ارائه مستندات مي باشد و روز جاري هم با گذر كرد يكسري سال هنوز نيز شاهد چنين ارائه مداركي نبوده ايم . گاو هاي مشكي/قرمز اكثر وقت ها مورد تبعيض قرار مي گيرند و در برابر رقباي قرمز و سپيد خود در بازار حرفي بر گفتند ندارد ، به دليل اين كه مورد حمايت پشتيبان مالي قرار نمي گيرند . در سال 1984 انجمن هلشتاين كانادايي كد جديد B/R را براي اين گاو هاي در نظر گرفت كه به نيكي بيان گر حمل كننده بودن ژن قرمز بود البته تعيين اين كد ، قضيه استقبال خريداران قرار نگرفت البته بالاخره انجمن تصميم گرفت پس آناليز و مشورت با ساير انجمن هاي دامي ، تغييرات لازم را براي كد گذاري اعلام كند . در سال 1987 منش هاي نام گذاري تغيير تحول نمود و اين نام مختص گاو هاي نر داراي خصوصيت قرمز/مشكي شويد . در سال 1990 هم در گاو اين هلشتان كانادايي اين پسوند ها از چكيده از نام كاسته شد البته هنوز اين كد گذاري براي حاملان ژن قرمز و تصويب مورخ تولد و تعدادي مسئله ديگر ادامه پيدا كرد . 


قبلي
برچسب: پرس پلت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۶:۴۵:۰۴ توسط:علي پور موضوع:

بلوك مكمل معدني اوره-ملاس براي دامهاي نشخوار كننده

بلوك 
كامل كننده معدني اوره-ملاس براي دامهاي نشخوار كننده رمضانعلي 
عزيزي سازش 
و اثربخشي تكنولوژي ملاس براي دامهاي نشخوار كننده به كارگيري از بلوك هاي تكميل كننده معدني اوره -ملاس در مناطقي قابل اجرا مي‌باشد كه جيره دامهاي نشخواركننده برپايه بقاياي محصول ها كشاورزي و علوفه هاي با كيفيت پائين بوده و ازنظر مواد مغذي نبود دارا‌هستند . از اين تكنولوژي به عنوان تكميل كننده مواد خوراكي خشبي با كيفيت پائين مانند گونه هاي كاه ها مي توان به كار گيري نمود . 

پرس پلت

تكنولوژي 
تكميل كننده غذايي بايستي حاوي مواد مغذي واجب براي دام شامل پروتئين، انرژي و مواد معدني باشد كه معمولا اندازه آنان در عمده بقاياي توليدها كشاورزي و علوفه ها اندك مي باشد . بلوك معدني اوره- ملاس به صورت مواد فشرده گرديده محكم اما قابل حل در آب مي باشد كه دامها بصورت ليسيدن از آن استفاده مي نمايند . 
براي توليد بلوك از تركيب هاي زيادي بر اساس مواد قابل دسترس و ارزش آن ها استفاده مي شود . مهم ترين مواد قضيه به كارگيري براي ساخت بلوك در جدول شماره يك نشان داده گرديده ميباشد . 
چنانچه 
خويش دامدار بخواهد بلوك را در محل تهيه و تنظيم نمايد نياز به لوازم پايين دارد: •تانك 
براي مراقبت ملاس •ظرف 
گرانقدر براي مخلوط كردن مواد •بيل 
•قالب 
(از جنس چوب، استيل و يا اين كه پلاستيك) •مواد 
مشروحه در جدول 1 و يا اين كه مواد مشابه پس از تركيب كردن مواد, آنرا درون قالب ريخته و پرس مي گردد . آن گاه از اينكه بلوك محكم شد آنرا از داخل قالب خارج نموده و در محلي كه جريان هوا وجود دارد گذاشته تا خشك گردد . 
مقدار مصرف بلوك معدني اوره- ملاس بستگي به گونه و وزن دام دارد . معمولا يك بلوك پنج كيلوگرمي براي مصرف هفت تا ده روز يك گاو يا اين كه گاو ميش به وزن 350 تا 400 كيلوگرم كافي ميباشد . 
اخطار 
اين نوع بلوك را نبايد به تيتر تكميل كننده براي دامهاي جوان كه كمتر از شش ماه سن دارند به كار گيري نمود . همچنين نبايد در تغذيه دامهايي كه در ارتفاع روز چيزي نخورده و گرسنه ميباشند استفاده شود . از مصرف دوچندان بلوك بايستي پرهيز نمود . آب تميز و تازه بايد هميشه در اختيار دام باشد . بلوك معدني اوره- ملاس را مي بايست به بدور از بارش باران, برف و رطوبت مراقبت نمود . 
جدول1- 
مواد مورد نياز تهيه و تنظيم بلوك معدني اوره ملاس 
مواد 
تشكيل دهنده بلوك 
ميزان 
در 100 كيلوگرم مخلوط 
ملاس 

36 

سبوس 
گندم 
38 

اوره 

10 

سيمان نمك 

9/1 

دي 
كلسيم فسفات 


تكميل كننده 
مواد معدني 
1/0 

آب كل 

100 


برچسب: پرس پلت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۶:۳۴:۲۰ توسط:علي پور موضوع:

ارزيابي مواد مغذي علوفه

ارزيابي 
مواد مغذي علوفه در جيره استارتر گوساله هاي نوزاد مواد 
و روشها بيست راءس گوساله ي هلشتاين ۲±۷ روزه در قالب يك طرح تماما تصادفي در ۴ مدل بر شالوده جنسيت، تعداد شكم زايش مادر و وزن ولادت مجموعه بندي شدند . به گوسالهها تا زمان شيرگيري به طور روزانه قرصهاي فلاونوييدي حاوي مقادير ۵-۱۰×۳/۷ (گروه ۱)، ۴-۱۰× ۳/۷ (گروه ۲)، و۳-۱۰×۶/۳ (گروه ۳) گرم فلاونوييد به ازاي هر كيلوگرم وزن تن خورانيده شد . گروه شاهد قرصهاي فاقد تركيبات فلاونوييدي مصرف كردند . در طي انجام آزمايش، گوساله ها هيچ گونه تركيب آنتي بيوتيكي مصرف نكردند . گوساله ها تا بازه زماني شيرگيري به طور روزمره در طي دو نوبت به اندازه ۱۰ درصد وزن تن با شير جايگزين تغذيه شدند . از سن آغاز تست تا سن شيرگيري با كنسانتره (تركيب كنسانتره بر مبنا درصد مادهي كم آب شامل: ۱۱ درصد جو، ۳۲ درصد سويا، ۵/۵۱ درصد ذرت، ۵/۴ درصد سبوس و ۱ درصد تكميل كننده مواد ويتامينه و معدني) و از سن پس از شيرگيري با كنسانتره و يونجه به چهره مصرف ازروي اختيار تغذيه شدند . 

پرس پلتتركيبات فلاونوييدي از بره موم جداسازي شد . به طور خلاصه، بره موم به قطعات ريز خرد شد و با اتانول ۸۰ درصد با نسبت ۱ به ۱۰ (وزني/حجمي) عصاره گيري شد و با برگه صافي(واتمن شماره ي ۴) صاف شد . كل محتواي فلاونوييدي عصاره ي اتانولي بره موم بوسيله خط مش كالريمتريكي كه پيش خيس توصيف شده بود ميزان گيري شد [۱] . محلول حاصل از عصارهگيري در انكوباتور قرار داده شد تا طي ۱۰ روز با دماي ۳۷ رتبه ي سانتيگراد اتانول زدايي شد . رزين قهوه اي رنگ حاصل با ۴۰ درصد آرد جو (به تيتر شكل دهنده و حامل) ادغام و بر اساس وزن تن گوساله ها به قرص هايي با وزن معين تبديل شد . 
ميزان مصرف غذا به طور روزمره ثبت شد . وزن كشي گوساله ها به صورت هفتگي تا سن شيرگيري چهره گرفت و پس از آن گوساله ها به چهره ماهيانه وزن كشي شدند . سن شيرگيري به عنوان سني كه گوساله ها مي توانستند ۶۸۰ گرم كنسانتره در دو روز پي درپي مصرف كنند، گزارش شد [۲] . امتياز مدفوع، ارتفاع و طول تن بر طبق پيشنهاد لارسن و همياران گزينش شد [۴] . داده ها با نرم افزار تجزيه كننده ي آماري با رويكرد ي نوع مختلط، تجزيه ي واريانس شدند . 
نتايج 
و مشاجره متوسط (± انحراف معيار) وزن، ارتفاع جدوگاه و طول تن گوساله ها در بازه زماني ميلاد به ترتيب ۱۸/۳±۳۷، ۰۴/۴±۱/۷۹ و ۳۹/۳±۴/۴۱ بود . دست كم ميانگين مربعات وزن گوساله ها از سن ۷ روزگي تا ۴ ماهگي در جدول ۱ نشان داده شده ميباشد . 
با ارتقاء سن گوساله ها وزن تن ارتقاء يافت (۰۵/۰P 

تراز 
مصرف تركيبات فلاونوييديالف 


يك 
هفتگي ب 
۹/۴۰ 

۹/۴۲ 

۳/۴۲ 

۱/۴۰ 


۹۹/۲ 

دو 
هفتگي ب 
۲/۴۲ 

†۹/۴۳ 

٭۲/۴۴ 

† 
٭۷/۳۹ 

۳۰/۲ 

سه 
هفتگي ب 
۶/۴۳ 

۴/۴۴ 

۲/۴۶ 

۹/۴۲ 


۴۶/۳ 

چهار 
هفتگي ب 
۴/۴۵ 

۱/۴۷ 

۸/۴۷ 

۸/۴۵ 


۸۳/۲ 

پنج 
هفتگي ب 
۳/۴۸ 

۲/۴۸ 

۸/۵۰ 

۲/۵۰ 


۲۹/۳ 

شش 
هفتگي ب 
۷/۴۹ 

۶/۵۱ 

۸/۵۳ 

۲/۵۳ 


۸۷/۳ 

۳۰ 
روز پس از شيرگيريج 
۷/۸۱ 

۸/۸۷ 

۷/۷۹ 

۴/۷۸ 


۸۵/۸ 

۴ 
ماهگيج 
۶/۱۰۱ 

۸/۱۰۹ 

۳/۱۱۱ 

۳/۱۱۱ 


۹۴/۱۰ 


مصرف مرحله بالاي تركيبات فلاونوييدي (گروه ۳) نسبت به مصرف سطح ذيل اين تركيبات (گروه ۱) سبب ساز بالا رفتن اشتهاي گوساله ها در سني زود هنگام شد، كه اين دستور خويش را در شاخصهاي سن و وزن شيرگيري نمود داد، ولي نسبت به تيم شاهد تفاوت معنيداري مشاهده نشد (جدول۲) . شاخصهاي رشد سيستم اسكلتي (ارتفاع جدوگاه و طول بدن) گوساله ها در بازه زماني شيرگيري زير تاثير مصرف تركيبات فلاونوييدي قرار نگرفت (جدول ۲) . راندمان غذا ذيل تاثير مصرف تركيبات فلاونوييدي قرار نگرفت، لكن اندازه ارتقا عددي آن در دوره ي شيرخوارگي قابل اعتنا بود . 

جدول ۲ . دستكم ميانگين مربعات صفات عملكردي گوساله هاي تغذيه شده با سطح ها مختلف تركيبات فلاونوييدي تا سن ۴ ماهگي . 
مرحله 
مصرف تركيبات فلاونوييديالف 

شاخص­هاي 
شيرگيري 


سن 
(روز) 
۷/۵۴ 

†۹/۶۳ 

۰/۵۰ 

†۷/۴۱ 

۸۹/۹ 


وزن 
(كيلوگرم) 
†۷/۵۳ 

†٭۴/ 
۵۹ 
۲/۵۷ 

٭۷/۵۲ 

۱۳/۳ 


طول 
جدوگاه (سانتي­متر) 
۳/۸۱ 

۰/۸۳ 

۳/۸۳ 

۱/۸۱ 

۶۷/۲ 


ارتفاع 
بدن (سانتي­متر) 
۷/۴۷ 

۳/۴۷ 

۵/۴۵ 

۷/۴۵ 

۵۸/۲ 

ارتقا 
وزن روزانه (كيلوگرم) 


پيش 
از شيرگيري 
۳۱/۰ 

۳۳/۰ 

۳۴/۰ 

۳۲/۰ 

۰۶/۰ 


پس 
از شيرگيري 
۷۸/۰ 

۹۲/۰ 

۷۷/۰ 

۷۵/۰ 

۱۷/۰ 


كل 
آزمايش 
۵۴/۰ 

۵۹/۰ 

۶۱/۰ 

۶۲/۰ 

۰۸/۰ 

راندمان 
طعام ب، ج 


پيش 
از شيرگيري 
۵۱/۱ 

۶۹/۱ 

۶۷/۱ 

۸۷/۱ 

۲۹/۰ 


جدول ۳ . دستكم ميانگين مربعات اندازه مصرف خوراك و امتياز مدفوع گوساله هاي تغذيه شده با سطح ها مختلف تركيبات فلاونوييدي . 
تراز 
مصرف تركيبات فلاونوييديالف 

ميانگين 
مصرف كنسانتره (كيلوگرم) 


پيش 
از شيرگيريب 
۲۵/۰ 

۲۲/۰ 

۳۰/۰ 

۲۲/۰ 

۰۵/۰ 


۳۰ 
روز پس از شيرگيريج 
۶۸/۱ 

۸۵/۱ 

۶۴/۱ 

۶۶/۱ 

۲۱/۰ 

كل 
مصرف كنسانتره (كيلوگرم) 


پيش 
از شيرگيريب 
۵/۱۱ 

۵/۱۲ 

۷/۱۱ 

۰/۹ 

۷۹/۲ 


۳۰ 
روز پس از شيرگيريج 
۴/۵۰ 

۷/۵۵ 

۲/۴۹ 

۰/۵۰ 

۴۲/۶ 

متوسط 
مصرف علوفه ۳۰ روز پس از شيرگيري (كيلوگرم)ج 
۱۶/۰ 

٭†۲۵/۰ 

٭۱۳/۰ 

†۱۳/۰ 

۰۶/۰ 

كل 
مصرف علوفه پس از شير گيري (كيلوگرم)ج 
۹/۴ 

†٭۸/۷ 

٭۰/۴ 

†۲/۴ 

۹۸/۱ 

ايام 
با امتياز مدفوع ۲ و كم­تر ( بر اساس درصد) 


پيش 
از شيرگيري 
۲/۵۴ 

۷/۴۳ 

۳/۵۸ 

۴/۴۸ 

۱۳/۱۰ 


۳۰ 
روز پس از شيرگيري 
۴/۹۱ 

۹/۹۷ 

۶/۹۰ 

۲/۹۸ 

۳۰/۵ 


مصرف 
كل و روزمره ي كنسانتره با ارتقاء سن گوساله ها ارتقا يافت (۰۵/۰P


برچسب: پرس پلت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۶:۴۰:۲۰ توسط:علي پور موضوع:

گاو هاي پر توليد

همچنانكه مي دانيد بخصوص در گاوهاي پرتوليد و اوايل زايش بيشتر ترين فقدان در جيره گاوهاي شيري انرژي است . چون در اين مدت دام در بالانس منفي انرژي قرار دارد و با دقت به حجم شكمبه نمي تواند اندازه زيادي طعام را براي تامين انرژي قضيه نياز خود و توليد شير بالا مصرف نمايد براين اساس ضروري مي‌باشد كه از موادي كه حاوي انرژي بالايي ميباشند در جيره به كارگيري كرد . كه از پاراگراف اين مواد مي بضاعت و توان به دانه سويا پرچرب فرآوري شده و چربيها اشاره نمود . . 
جدول 
مقايسه چك گونه هاي كنجاله ها و منابع پروتئيني كنجاله 
هاي پروتئيني پروتئين خام-درصد چربي خام-درصد انرژي خالص شيردهي فيبر خام-درصد بها هر واحد پروتئيني(تومان) ارزش هر واحد چربي(تومان) فول فت سويا 37 18 1 .98 5 .4 18 .92 38 .89 

پرس پلت

كنجاله سويا-42 42 4 .9 1 .94 7 .3 12 .38 106 .1 
كنجاله تخم پنبه 32 4 .5 1 .68 22 13 .44 95 .56 
كنجاله آفتابگردان 26 1 1 .3 24 12 .69 
330 كنجاله كلزا 34 4 .5 1 .9 12 11 .03 83 .3 
كنجاله گلرنگ 22 1 .3 1 .25 39 14 .55 
250 نكته1 
: در مقايسه ارقام از جدول فوق معلوم شويد كه: قيمت هر واحد پروتئيني فول فت سويا در مقايسه با كتنجاله سويا فقط 6 .5 تومان گرانتر هست در صورتيكه در مقايسه هر واحد چربي كنجاله سويا 67 تومان گرانتر از فول فت سويا ميباشد . 
نكته 2:با اعتنا به مقايسه آماري انجام شده دربين متوسط پروتئينهاي و چربي مو جود در اشكال كنجاله هاي مصرفي در جيره گاوهاي شيري مشخص شويد كه مقادير پروتئين نپخته در كنجاله هاي تخم پنبه ،كلزا و آفتابگردان و گلرنگ تحت حد ميانگين حساب و كتاب شده پروتئين دارا هستند .و كنجاله سويا 42 درصد و فول فت سويا بيش از حد ميانگين محاسباتي پروتئين دارند . 
نكته 
3: در فيس استفاده از فول فت سويا مي بضاعت به شرح زير از منابع پروتئني جيره به ازاي هر يك درصد فول فت سويا كسر نمود: 0 .8 درصد از كنجاله سويا،1 .16 درصد از كنجاله تخم پنبه ،1 .42 درصد از كنجاله آفتابكردان ،1 .06 درصد از كنجاله كلزا و 1 .68 درصد از كنجاله گلرنگ كسر مي گردد .در ضمنيكه مقدار 1 .8 درصد به چربي جيره اضافه مي گردد . همچنين مقادير متعددي ويتامين E كه جهت بهبود عملكرد سيستم ايمني و ايجاد مثلي در حيوان موثر هست با اطمينان خاطر براي دام تامين مي گردد . 
نكته4 :مهم اين كه علاوه بر افزايش ساخت شير و چربي آن انرژي تامين شده از شيوه فول فت سوياي مصرفي در جيره نسبت به بقيه كنجاله ها ارزانتر ين مي‌باشد . 
و با دقت به مقايسات انجام شده معادله زير جهت برآورد شايسته ترين ارزش اشكال كنجاله زمينه استفاده با اعتنا به اندازه چربي در جيره گاوهاي شيري به شرح پايين مي باشد .(نمودار 
الف) Y=356 .21+19 .93X 
كه Y نشانگر قيمت و X نشانگر مقدار چربي در هر يك از كنجاله هاي نامبرده است . 
بطور 
مثال: در مقايسه فول فت سويا و كنجاله سويا 42% حداكثر ارزش براي فول فت سويا 714 تومان و حداكثر بها براي كنجاله سويا 453 تومان مي باشد درصورتيكه در بخش اعظم مواقع سال ارزش كنجاله سويا بيش از 500 تومان هست . 
سفارش 
هاي مصرف: فول فت سويا را با اعتنا به اين كه مرجع تامين كننده پروتئين و انرژي مي باشد مي بضاعت و توان دست كم 6 درصد و حداكثر 15 درصد در جيره گاوهاي شيري استعمال نمود . درصد ورود به جيره با تدريجي بوده و دستكم زمان عادت پذيري در چهره استفاده از فول فت سويا در جيره 5 روز مي باشد . 


برچسب: پرس پلت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۲۵:۲۶ توسط:علي پور موضوع:

نيمه آزاد گله شتر

به گزارش «سرويس دام، طيور و آبزيان» «ماكي دام - مقر خبري صنعت دام، طيور و آبزيان»؛ بسياري از عامل ها محيطي و تغذيه‌اي در رشد شترها موثرند . مهم‌ترين اين كارداران عبارتند از: جيره غذايي، مقام مناسب، بهداشت جايگاه، مديريت صحيح، تهويه و روشنايي كافي و تأمين آب شرب بهداشتي، كنترل بيماري‌ها و احياناً واكسيناسيون در برابر بعضا از بيماري‌هاي شايع و غيره كه ميتواند سود زياد مطلوبي در افزايش توليد ها دامي و پرهيز از مرگ و مير دام داشته باشد . بنابر اين اعتنا كافي به شرايط رده و آغل شترها و تهيه علوفه و غذاي مطلوب و رعايت بهداشت امري واجب در رشد شتر به شمار مي رود . 

مطلب بي نقص را در رويش شتر مطالعه نمائيد . 

در هم اكنون حاضر معمولاً شتر داشتي به سه چهره چراي آزاد، نيمه آزاد و بسته رشد داده ميگردد . در حالت آزاد شترها مشابه دام وحشي در مراتع چرا و جفتگيري و زايش مي‌كند و شترداران هر از يكسري گهگاه به منظور جمع‌آوري طفل شترها يا داغ كردن و يا اين كه بقيه عمليات رويش موقتاً مبادرت به جمع‌آوري آنها مي‌نمايند . 

در حالت نيمه آزاد گله شتر توسط شتربان چرانيده شده و تحت كنترل هست . در اين حالت، با توجه به موقعيت مختلف، تقريباً هر 50 شتر توسط يك ساربان با وسيله نقليه (موتور سيكلت) و در حدود 20 نفر شتر فارغ از وسيله نقليه سازمان ميگردد . در چراي آزاد، شتر ميتواند به طور متوسط تا حدود 50 ـ 70 كيلومتر از مرجع آب دور شده و بعد به طرف آن مراجعت نمايد در حالي كه در چراي نصفه آزاد اين مسافت بيش از 20 ـ 25 كيلومتر نخواهد بود . 

در چراي بسته، شتردار شترها را در آغل‌هاي مناسب قرار داده و در كنار ساير دام‌هاي خويش به عنوان شترهاي داشتي و يا اين كه پرواري، پرورش مي‌دهد . در اين روش علي‌رغم تأمين علوفه شتر به رخ دستي، معمولاً شترها به صحرا نيز پيامبر مي‌شوند تا از اندازه هزينه مصرفي كاسته گردد، اما به هر درحال حاضر در اين راه غذاي تكميل كننده و برخي ويتامين‌ها و املاح معدني به جيره شترها بيشتر مي‌شود و معمولاً در اين موقعيت شترها از ميانگين رشد بالاتري نسبت به دو منش قديمي برخوردارند و شتردار به سرعت از بروز بيماري در گله خود با خبر گرديده و ميتواند اقدام به درمان گونه جمعي شترها نموده و كانون‌هاي نهفته بيماري در گله خويش را از در ميان پيروز شود . ضمناً شتردار به راحتي از فحل بودن ناقه‌ها مطلع گرديده و مي تواند به سرعت مبادرت به تلقيح آنان كند كه اين دستور نيز ميتواند منجر ارتقاء اندازه باروري در گله گردد . 
پرس پلت

در دو روش چراي آزاد و نصفه آزاد معمولا جايگاهي براي شتر در حيث گرفته نميشود ولي در راه بسته، اين دام بايستي در منزلت مخصوصي جداي از دام‌هاي اهلي ديگر مراقبت شود . 

مقام 
(آغل) شتر 
رده 
(آغل) شتر 
استدلال ها نشان مي‌دهد كه شترها از مقاومت خير و خوبي در قبال سوز‌و‌سرما و گرما برخوردارند . شترهاي دو كوهانه به علت داشتن پشم دوچندان در برابر سرماي شديد مقاوم مي باشند و ميتوانند در برابر باد و بوران و طوفان‌هاي سرد كوهستان مقاومت نموده و راه خود را در مناطق سنگلاخي ادامه مي‌دهد . اين گونه از شترها در كشورهاي مغولستان و قزاقستان و شمال چين كه از سرماي شديد برخودار ميباشند محافظت مي‌شوند . از سوي ديگر شترهاي يك كوهانه به علت ساختار خاص فيزيولوژيك خويش به گرماي فراوان مقاوم مي باشند و معمولاً اين شترها در شمال آفريقا خاورميانه و هند و پاكستان مراقبت ميشوند و توانمند به تحمل گرماي سوزان صحاري خشك و بي آب و علف اين بخش ها بوده و مي‌توانند گرماي تا 60 رتبه سانتي‌گراد و يا بخش اعظم را تحمل نموده و در زير آفتاب سوزان بيابان به راه و روش خود ادامه دهند . بديهي هست كه در چنين وضعيت محيطي از اشتهاي حيوان كاسته مي گردد . 

يك عدد از دلايل اشاعه آغل‌هاي گشوده يا اين كه بهاربندها در رشد شتر نيز همين مسأله مقاومت حيوان در برابر سوز‌و‌سرما و گرماي شديد هست . در اين گونه آغل‌ها مسأله تهويه نيز به خودي خويش حل شده است، به ويژه كه اين مسأله در آغل‌هاي بسته دوچندان حتمي و كليدي هست . چنانچه در رويش شتر، ايجاد شير مطرح باشد، بايستي به حافظه داشت كه ميزان ساخت شير رابطه مستقيمي با درجه حرارت محيط دارااست و هر چه سكو حرارت محيط افزايش يابد و ميزان آب جانور كمتر باشد ميزان ايجاد شير ناقه كمتر و كمتر مي‌شود، از اين رو بايستي براي توليد شير، به اين دستور اعتنا كافي مبذول نمود . 

اكثر 
بدانيم: 
انواع 
نژاد شتر (بخش اول) 
شترهاي 
دوكوهانه در ايران 
اسهال 
(Diarrhea) در شتر 
شتر حيواني ميباشد كه در موقعيت ارگانيك مناسب و به رخ آزاد رشد داده ميشود . يك عدد از نكات مثبت و امتياز اين دام نيز خط مش تغذيه و رشد آن به صورت آزاد مي‌باشد . بدين ترتيب شتر نياز چنداني به استقرار در جايگاه‌هاي بسته و سرپوشيده ندارد و مي‌توان در مواقع لازم شترها را در محوطه‌هاي محصور(بهاربند) مراقبت كرد . 

شتر يك كوهانه وضعيت مشقت بار آب و هوايي را تحمل مي‌كند، ولي در سرماي كمتر از حدود 15 جايگاه سانتي‌گراد پايين صفر نياز به سرپناه داراست . از طرفي، معمولاً در روش‌هاي رويش آزاد و نصفه آزاد، اداره گله از قبيل : پشم‌چيني، داغ كردن، معالجه بيماري‌هاي پوستي، واكسيناسيون و احياناً شيردوشي و غيره معمولاً در محل‌هاي محصور كه در كنار آبشخورها وجود داراست انجام گرفته و سپس دام را روانه مرتع مي‌كنند . شتر در موقع زايش و همينطور كودك شتر تا يك سالگي كه زمان شيرخوارگي كودك شتر ميباشد و بخصوص تا سه ماهگي نياز به پناهگاه و حفظ دارد كه مي‌توان در سيستم‌هاي آزاد ونيمه آزاد، شترهايي كه آخرها مقطع آبستني را طي مي‌نمايند در رده محفوظي مراقبت كرد تا پس از زايش و طي عصر شيرخوارگي طفل شترها (بخصوص تا سه ماهگي) آن ها را مجدداً روانه مرتع كرد . 
برچسب: پرس پلت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۲۵:۱۵ توسط:علي پور موضوع:

كسب درآمد فروش انواع فرآورده‌هاي لبني و شير

طول 
پستان عقبي اين طول نشان دهنده ظرفيت ايجاد شير در گاو هست . براي آناليز اين صفت كافي مي‌باشد فاصله ذيل فرج دام را تا محل اتصال پستان به بدن گاو مقدار بگيريد . هرچه اين فاصله كمتر باشد، خوبتر هست . 

عمق 
پستان عمق پستان يعني محاسبه موقعيت كف پستان (به غير از نوك آن) با مفصل خرگوشي پاهاي عقب . اما درست است كه هرچه پستان بزرگتر باشد،‌ شير بيشتري را در خود جاي مي دهد،‌ولي يك پستان با عمق اكثر (حجيم تر) زودتر به آسيب و ورم پستان آلوده و كثيف مي شود . 


پرس پلتبنابراين در محاسبه اين صفت بايستي به سن دام دقت كرد . به طوري كه هرچه سن دام بالاتر رود، عمق پستان بيشتر مي شود . درتليسه ها بايد كف پستان نسبت به مفصل خرگوشي،‌ حدود 3 انگشت (5 سانتي متر) فراتر قرار گرفته باشد . 

نگه 
داراي پستان ها (ليگامان ها) نگه داراي ها درحقيقت رباط هاي وسطي محفظه پستان هستند . اين رباط ها چنان در چشم انداز پشتي قرارگرفته اند كه به حيث مي آيد محفظه پستان به دو نصيب تقسيم شده هست . رباط ها درحقيقت نگه دارنده هاي حياتي و اوليه پستان مي باشند . همچنين برهان مهمي در نگه داشتن پستان درمحل با اهميت خويش مي باشند . درصورتي كه حفظ كننده پستان ضعيف باشد،‌ پستان به موقعيت ريلكس و پاندولي درمي آيد . درنتيجه طول عمر اقتصادي گاو ناچيز مي شود . براين اساس هنگام خريد يك گاو شيري بايد اعتنا داشت كه درمنظره پشتي درحالي كه پستان پرازشير است، ميانه پستان گاو، خط وجود داشته باشد . همينطور اين خط و سوراخ بين پستاني،‌عميق و سراسر پستان را فراگير باشد . 

عرض 
پستان هرچه عرض پستان گاو بخش اعظم باشد، دام اقتدار شيرواري بهتري دارااست . همينطور ارتفاع قدمت اقتصادي آن نيز فراوان هست . براي ارزيابي اين صفت،‌ در محل اتصال پستان به بدن و برگشتگي موهاي دو طرف پستان، فاصله دو طرف پاهاي آن را ميزان گيري مي كنند . توجه كنيد كه هنگام بررسي اين صفت نبايد گاو بدشكل ايستاده باشد و پاهاي عقب آن از هم باز باشد . 

ميزان 
سرپستانك ها يك عدد ازمواردي كه مي بايست هنگام خريد گاو شيري فراوان به آن اعتنا شود،‌ اندازه سرپستانك هاي گاو مي‌باشد . براي محاسبه آنان بايد ارتفاع سرپستانك و حالت آنها را از جلو وعقب و پهلوي حيوان اندازه گيري كرد . يكسري حالت غير طبيعي درپستانك وجود داردكه مي بايست به آن‌ها توجه كرد . 

اين 
شرايط ها عبارتند از: 
پستانك ها نبايد به صورت پستانك هاي بز باشند وبه اصطلاح بزي نباشند . 
پستانك هاي خيلي كلفت به درد شيردوشي نمي خورند . 
ترك پستانك ها نبايد بيش از حد ريز و يا اين كه گشاد باشند . 
مقدار مطلوب براي سرپستانك هاي جلو حدود 5 تا 6 سانتي متر و براي سر پستانك هاي عقب 4 تا 5 سانتي متر مي‌باشد . 
يعني بايد راز پستانك هاي جلو يه خرده بلندتر ازسرپستانك هاي عقب باشد . علاوه براندازه پستان،‌ مي بايست دقت داشت كه پستان هاي گاو شيري ورم كرده و گرم خيس از حد معمول نباشد . همچنين رنگ آن غير طبيعي وزخمي نباشد . 
پرس پلت
در‌صورتي‌كه به گاو مشكوك هستيد،‌ مقداري از شير آن را دريك فنجان،‌ ظرف يا پارچه سياه بدوشيد و ارزيابي فرماييد تا مواد ريز فرنگي و غير نرمال درآن ديده نشود . به اين روش،‌ آزمايش فنجان سياه گفته مي شود . چون درپارچه يا ظرف سياه، استدلال هاي ريز حاصل از فعاليت باكتري ها و ميكروب ها به سادگي چشم مي شوند . 

محل 
قرارگرفتن سرپستانك هاي جلو و عقب هنگام نظارت اين صفت مي بايست به شكل قرارگرفتن نوك پستانك ها و محل آن‌ها نسبت به محيط پستان توجه كرد . در حالتي كه سر و نوك پستان ها بيش از حد به هم نزديك و يا ازهم دور باشند،‌ غير طبيعي ميباشد . 

براي چك محل قرارگرفتن سرپستانك ها بايد كل پستان گاو را به 4 نصيب تقسيم كنيم . به طوري كه نوك هرپستان بايد در ميانه هرمورد از اين 4 قسمت قرارگرفته باشد . همينطور مسافت نوك پستان ها نسبت به هم متساوي و متناسب باشد . 


برچسب: پرس پلت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۲۵:۵۵ توسط:علي پور موضوع:

محل حفظ بزهاي سانن:

محل 
حفظ بزهاي سانن: محل معاش براي بزهاي سانن دوچندان اصلي و حساس است . زيرا آنها شيفته ماندن در سايه هستند و نور و روشنايي آفتاب شديد را نمي توانند تحمل نمايند . همچنين يك مكان مناسب از آنها در پيش‌رو اشكال شرايط نا مناسب و اشكال بيماري ها مراقبت مي نمايد . 

حفظ 
بز سانن: پرورش بز سانن بسيار آسان هست . آن‌ها نياز به حفظ منحصر و اضافي ندارند . شما مي توانيد آن‌ها را با حيوان ها ديگر خود رشد دهيد . چه بسا يك طفل هم مي تواند آن‌ها را پرورش دهد و از آن ها به آساني حفظ كند . ولي مراقبت مازاد و مدير آنها، سالمي و ساخت آنان را ارتقا مي دهد . 

پرس پلت

مدام غذاي تازه با كيفيت عالي به بزهاي خويش بدهيد كه از مواد غذايي با قيمت و بي نياز شده با موادتشكيل دهنده حتمي غذا، تنظيم شده باشد . 
فعاليت شير دوشي از بزها بايد روزي دو بار انجام شود . 
همت نمائيد محيط مزرعه خود حصار بكشيد و هميشه بزها را داخل مزرعه نگهداري نمائيد . 
اطمينان حاصل فرمائيد كه هواي جديد و فروغ داخل محل نگهداري آن‌ها تامين مي شود . 
محل حفظ و تجهيزات قضيه به كار گيري بزها را به طور منظم تميز فرمائيد . 
هميشه محل محافظت را كم آب نگهداريد . 
بزهاي نر را از بزهاي ماده جدا نگهداريد . 
از بز هاي نر بالغ، ماده هاي باردار و بزغاله ها زياد مراقبت نمائيد . 
براي بزها آب نو كافي و پاك فراهم نمائيد . 
در چهره نياز بلافاصله با دامپزشك تماس بگيريد . 
شايسته ترين 
محل براي پرورش بز سانن ملاحظات 
اقليمي رشد بز سانن 
براي رويش اين نوع بزها خوبتر مي باشد مناطقي از مرزو بوم با آب و هواي كوهستاني و خنك گزينش شود و يا اين كه تهويه مطلوب در آغل برقرار باشد . بزها به كوران زياد با اهميت ميباشند و بايد آنها را از سرماي شديد مراقبت كرد . 

شرايط 
آب و هوايي مطلوب براي پرورش گلۀ بزهاي شيري اصلاح شده: 
رطوبت حداقل 25 درصد و حداكثر 75 درصد براي رشد بز مناسب هست . در رطوبت‌هاي فراتر هم بضاعت ايجاد وجود دارااست ولي كاهش خواهد يافت . 
دماي مناسب براي رويش بز معمولا في مابين 12 تا 21 درجۀ سانتيگراد ميباشد . ميزان ايجاد شير و سالم همگاني بزها در دماي در بين 17- تا 27 جايگاه زير تأثير قرار نميگيرد اما دماي بيش از 27 درجه يا اين كه كمتر از 25- مرتبه منجر كاهش مصرف خوراك و كاهش ساخت شير آن‌ها مي‌شود . 
بدين ترتيب پرورش بز سانن در مكان‌هايي از كشور‌ايران كه ميانگين دماي هوا در طول سال (بويژه در تابستان) فراتر از 30-25 سكو سانتيگراد است، با اختلال و كاهش ايجاد مواجه خواهد بود (از بخشها مركزي بسمت جنوب ايران) . 

نحوه 
ايجاد يك گله بز شيري براي 
تشكيل و توليد يك گله بز شيري اصلاح گرديده به دو راه و روش مي بضاعت اقدام كرد: 
در شيوه نخستين مي توانايي تمام بزهاي نر و ماده قضيه نياز گله را از نژاد خالص سانن يا اين كه آلپاين و از مركزها توزيع و فروش اين نژادها در درون يا اين كه بيرون از مملكت تهيه و تنظيم كرد . 
رويه دوم براي ساخت يك گله بز شيري آن هست كه يك يا تعدادي راس بز نر خالص از نژاد سانن يا اين كه آلپاين را از مركزها داراي اعتبار خريداري و آنگاه از آن ها براي آميخته گري با بزهاي مستقر يك حيطه براي چند نسل استفاده نمود . 


برچسب: پرس پلت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۶:۲۲:۵۳ توسط:علي پور موضوع:

پرورش شتر


نجفي مي افزايد:« بر اساس اين طرح منزلت هاي بهداشتي سنتي و مراكز توده آوري شير در بخش ها مستعد رويش در سيستان و بلوچستان ساخته خواهد شد . 
» 
ابن اساسي موجب گرديده تا مهم ترين بخش و اعظم نياز گوشت شتر در مرزوبوم از اين استان وارد بازار مي شود . 
پرس پلت
از آنجا كه بيشترين تلفات شتر در هنگام زادوولد در بيابان است لذا به مراد رفع اين معظل برنامه هايي از سوي جهاد كشاورزي براي كاهش تلفات در دست بررسي واجراست در اين راستا هم برنامه اي براي هدايت ارائه گرديده تا از تلفات شتر در كوير ها جلوگيري شود . 

دركنار اين قضيه حوادث رانندگي تيز از جمله موضوعاتي مي باشد كه به شدت جان اين حيوان را تهديد مي كند موضوعي كه موجب شده تا براي كاهش اينگونه حادثه ها توليد پلاك هاي شبرنگ ميباشد تا به گردن شترها معلق شود كه در چهره به تصويب وصال اين با اهميت هم به اجرايي مي شود . 

نياز ساير استانها به شترسبب شده تا سيستان وبلوچستان با توجه به شرايط ويژه اي كه در اين زمينه داراست به يكي از مهمترين صادر كنندگان شتر تيديل شود . 

مديريت سازمان مجاهدت كشاورزي سيستان و بلوچستان با تاييد اين مورد مي گويد: «تنها دامدار شتر مستقر استان جواز ارسال شتر از استان را دارا هستند و تا به امروز 6 هزار نفر شتر مستقر به نقاط مختف مملكت ارسال شده مي‌باشد .» 

اين درحالي مي‌باشد كه به هيچ عنوان شتر وارد شده به صورت زنده به ديگر بخشها مرزوبوم ارسال نمي شود . 

رضا نجفي با ابلاغ اين‌كه اين استان 50 درصد شتر مرزو بوم را داراست مي افزايد:« دامدار شترهاي بومي استان در چهره اعلام مقصد قادر است شتر خويش را به هر نقطه از مرزوبوم ببرد‌ .» 

با وجود اينكه برخي از كارشناسان تعداد شترهاي استان را 65 تا 70 هزار نفر شتر اعلام مي كنند بررسي ها نشان مي دهد، چندين از اين شترها بدليل خشكسالي تلف شده‌‌اند و متاسفانه امار واقعي از جمعيت شترها در استان در دست نيست‌ . 

لذا به مراد رفع اين مشكل اجري طرح پلاك كوبي از 1 سال قبلي آغاز شده و تا‌كنون 35 هزار شتر پلاك دار شدند،تا آمار صحت از تعداد شترهاي استان تنظيم شود‌ . 

از آنجا كه اين استان تامين كننده گوشت شتر زمينه نياز سرزمين است، لذا در درحال حاضر حاضر بيشترين تقاضاي ارسال شتر به استان‌هاي يزد، قم، تهران و خراسان رضوي ميباشد . 

از آنجايي كه در برخي از مورد ها نياز به واردات شترحش مي شود لذا اين اصلي موجب شده تا هم اكنون بيشترين شتر از بازارچه مرزي كوهك و از مرزو بوم پاكستان وارد استان ‌شود كه پس از قرنطينه وصدور مجوزهاي دامپزشكي در كشتارگاه‌هاي استان ذبح وگوشت آن ارسال مي‌شود‌ . 

ايرانشهر 
مستعد رويش شتر 
با وجود اينكه در بيشتر شهرهاي استان سيستان وبلوچستان پرورش شتر ترويج دارد، ولي وجود بيش از 9 هزار نفر شتر در شهرستان ايرانشهراين منطقه را بعنوان يكي از مناطق مستعد رشد شتر در استان و مرزوبوم مطرح كرده ميباشد . 

مدير اداره دامپزشكي ايرانشهر باتاييد اين مسئله و ابلاغ اين‌كه شترهاي ايرانشهر از نوع بومي هستند، مي گويد:« مردمان منطقه از گوشت و شير شتر بيشتر استقبال مي نمايند .» 
انور عبداللهي مي افزايد:« شتر هاي مستقر موضوع تاييد سازمان دامپزشكي است ولي شترهايي كه به رخ قاچاق وارد مملكت و حيطه مي شوند هيچ مدل نظارتي بر روي آنان صورت نمي گيرد .» 
اين درحالي مي‌باشد كه آب و هواي مطلوب و وجود علوفه بسيار در اين شهرستان سبب گرديده رويش شتر بيشتر مسئله اعتنا قرار گيرد كه اين فرمان مي تواند قدمي اصلي در توليد اشتغال جوان ها و تامين گوشت موضوع نياز مرزو بوم باشد . 
به طوري كه نيز اكنون بيش از 700 نفر در مرحله شهرستان ايرانشهر در فعاليت رشد شتر درگير به فعاليت مي باشند . 

بها گوشت شتر از نظر تامين انرژي مسئله نياز بدن زياد بالاست و شير شتر نيز به ادله دارا بودن ويتامين ها و املاح نسبتا بالا تقويت كنند سيستم ايمني بدن هست . 
برچسب: پرس پلت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۱۵:۵۸ توسط:علي پور موضوع:

مهم‌ترين صفات در تحليل تيپ گاوهاي شيري

مهم‌ترين 
صفات در تحليل تيپ گاوهاي شيري انگيزه رشد دهندگان تجارتي گاوهاي شيري دقيقاً سودمندي قابل استمرار و دراز برهه زماني هست و گاوهاي پرتوليدي كه صفات مربوط به تيپ آنان خوب بوده مي باشد سواي استثنا بخشي از سودمندين گاوهاي گله بوده اند . هرچه در گله گاوهاي بدون نقص‌ كمتر باشد سودمندي افزايش مي يابد، چون گاوهايي كه تيپ بهتري دارند كمتر به بيماريهاي ايجاد مثلي و پستاني مبتلا مي شوند و در نتيجه ميزان جايگزيني گاوها كاهش يافته و علاوه بر آن هزينه هاي معالجه آنها نيز كاهش مي يابد صورت عمومي تن پايه توليد بالاست . 
گاوهايي 
با صورت عمومي تن خوب دارنده حالت زير مي‌باشند : - به طور موثري علوفه ارزان قيمت را به شير تبديل مي كنند . 

پرس پلت

- اقتدار بيشتري در نگهداري حداكثرتوليد دردوره هاي شيردهي متفاوت خواهند داشت . 
- زمان برهه زماني بيشتري در گله مي مثل . 
- عمر پرتوليدتري از نظر ايجاد شير و گوساله زايي و تندستي ايجاد مثل دارا هستند . 
مورد ها بالا همه به اين مسئله اشاره دارا هستند كه خوب بودن شكل عمومي بدن رابطه مستقيمي با سطح هاي توليد بالاتر، ماندگاري و سودمندي بادوام و درازمدت درگاوها داراست . 
از صفات خطي تيپ در دهه هاي اخيرجهت انتخاب براي ارتقا طول قدمت گله استفاده شده مي باشد و اين به دليل ورا ثت پذيري بالاتر اين صفات نسبت به بقيه معيارهاي مستقيم ارتفاع عمرو نيز يك صدايي تقريبا بالاي اين صفات با طول عمر مي باشد . ارتقاء ارتفاع قدمت دامها سبب به كاهش هزينه هاي جايگزيني تليسه ها ، استعمال اكثر از گاوهايي با توليد شير بالاتر در گله و حصول تعداد فرزندان بيش تري از حيوان‌ها مطلوب درگله مي گردد . امروزه استفاده از تكنيك هاي اصلاح نژادي دربهبود كمي و كيفي توليدها گله ، به صورت امري اجتناب ناپذير درآمده مي باشد و در اين راستا منفعت گيري از آخري دستاوردها در ميدان علم اصلاح نژاد بهترين ابزار مي باشد . بررسي تيپ يكي از اين ابزارهاي تصحيح نژادي در گله هاي گاو شيري ميباشد . 
در مجموع بايستي درنظر داشت كه داده هاي صفات خطي تيپ زودتر قابل اندازه گيري ميباشند تا داده هاي طول قدمت و اين مزيت ر اندرز ميكرد همواره مي بايست درنظر داشت .صفات طول عمر و ماندگاري وراثت پذيري پاييني دارند پس براي پيش بيني صفت كل طول عمر بايستي انتخاب براساس صفات همبسته باشد . 
فدراسيون جهاني ه لشتاين فريزين 1 به امداد اغلب كشورها برنامه هماهنگي را براي تحليل تيپ گاوهاي شيري ار ائه كرد . در سال 1986 فدراسيون هلشتاين فريزين اروپا 2 فعاليت تيم هايي را براي آزمايش هماهنگ سيستم هاي طبقه بندي تيپ ساخت كرد . 
در كشور ايران كميته ارزيابي تيپ در سال 1372 تشكيل شد كه هدف آن ارتقاء ارتفاع نظارت تيپ در گله ها ميباشد . 
ماندگاري 
انگيزه اصلاح نژاد درگاوهاي شيري ارتقا ارتفاع عمر اقتصادي به ازاي هر دام در واحد بازه زماني هست . 
ماندگاري در گله معياري مي باشد كه بيانگر ميزان باروري و مقاومت حيوان به بيماري مي باشد كه گهگاه زمان ها به چهره بقاء يا اين كه ارتفاع عمر توليدي نيز ابلاغ مي شود . به دليل وراثت پذيري اندك اين و همينطور عدم دست يابي به كل ارتفاع عمر حيوانات مو جود درگله ، استعمال از / صفات (كمتر از 1 )صفات همبسته قابل اندازه گيري در سنين اوليه راه و روش متداولي براي گسترش ماندگاري مي باشد . 
يكي از مهم ترين اين صفات، صفات تيپ مي باشند . 
ويژگي ها 
گاوها كه روي طول عمرش اثر مي گذارد 2 دسته مي باشد: 1 . خصوصيات توليدي حيوان . 
2 . ساير صفات موثربر ارزيابي تيپ . (صفات توليد مثلي – تندرست – صفات مديريتي و سرعت دوشش، رفتار و خلق و خوي حيوان و غيره) مي باشد . 
يك عدد از صفات اقتصادي با اهميت گاوهاي شيري طول عمر اقتصادي گاوهاي شيري است كه با صفات تيپ و توليد رابطه بدون واسطه داراست . 
حدود 1 تا 3 سال توليدي ارتفاع مي كشد كه يك گاو بتواند هزينه هاي رشد خويش را به دامدار باز پس دهد . پس هر چه طول عمر يا اين كه ماندگاري افزايش يابد نگهد اري حيوان نتيجه بيشتري خواهد داشت . اين صفت كه مربوط به كل ارتفاع قدمت حيوان مي شود را تنها پس از حذف گاوها از گله مي تواند مقدار گيري كرد .در كشورهايي مثل كانادا، فرانسه، آلمان و هلند ماندگاري براي تولي شير تصحيح مي گردد تا بيان كنده اثر حذف به ادله ايجاد ذيل شير باشد، در حاليكه دركشورهايي نظير نيوزلند، استراليا و ايالات متحده ماندگاري به طول كلي ابلاغ مي شود . 
گونه هاي 
صفات ماندگاري 1- 
طول عمر 2- 
صفات بقاء


برچسب: پرس پلت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۶:۳۹:۰۸ توسط:علي پور موضوع:

ميانگين سني و ميانگين شكم گاوهاي

در طول سالهاي قضيه مطالعه تعداد 1580 رأس گاو در گله ­هاي موضوع بررسي حذف شده بودند . درصد حذف مربوط به كارداران مختلف حذف در شكل 1 نشان داده گرديده هست . در بين دلايل اكثر حذف، فروش گاوها با 35 درصد بيشترين ميزان را به خود اختصاص داده بود و از بين دلايل حذف غيراختياري، مشكلات توليد مثلي، بيماريها و مشكلات اندامهاي حركتي به ترتيب با 96/16، 76/10 و 73/8 درصد بيشترين اندازه حذف را به خود اختصاص داده بودند . در تحقيقي كه وركوهي و همكاران (1394) بر روي دلايل حذف گاوهاي هلشتاين ايران و شاهمرادي و همكاران (1387) بر روي گاوهاي شيري استان زنجان انجام دادند نيز مشكلات توليد مثلي به تيتر بيشترين دليل حذف معرفي گرديد .

پرس پلت

انصاري و همكاران (2012) و محمدي و صديقي (2009) نيزمشكلات توليد مثلي را اولين دليل حذف گاوها در گاوداريهاي شيري شيراز و نيشابور گزارش كردند . مشكلات توليد مثلي يكي از چالشهاي مديريتي اصلي گله­ هاي گاو هلشتاين پر توليد مي­باشد . از ديدگاه ژنتيكي نيز همبستگي منفي بين توليد شير و صفات توليد مثلي وجود داراست . از سوي ديگر صفات توليد مثلي جايي در شاخص­هاي انتخاب استفاده شده در سالهاي اوليه تصحيح نژاد گاو شيري هلشتاين نداشته­ اند و از سال 2006 به آن‌گاه صفاتي همچون نرخ باروري دختران به اين شاخص­ها اضافه گرديده هست [3] . با اين وجود وراثت پذيري پايين صفات توليد مثلي نشان از نقش بيشتر كارداران محيطي همچون تغذيه، بهداشت و برنامه توليد مثلي بكار رفته در گله در بروز اين صفات دارد [7] . در نتيجه مديريت توليد مثلي صحيح گله مي­تواند با كاهش مشكلات توليد مثلي گله درصد حذف گاوها به دليل ناهنجاريهاي توليد مثلي را كاهش دهد . با وجود مشابهت دليل اوليه حذف اجباري گاوها در اين تحقيق با تحقيقات فوق الذكر، با اين وجود دلايل دوم و سوم حذف گاوها در اين تحقيق(بيماريها و مشكلات اندامهاي حركتي) با دلايل گزارش شده توسط محققين فوق مختلف بود كه نشان دهنده تفاوت در چالشهاي مديريتي و بهداشتي بين گاوداريهاي استانهاي مختلف كشور مي­باشد . در شراي دلايل حذفي زيرا فروش، پيري، غير اقتصادي بودن به تيتر دلايل حذف اختياري و بقيه مورد ها به تيتر دلايل حذف غير اختياري در نظر گرفته شود، ميزان حذف اختياري و اجباري در اين تحقيق به ترتيب 45 و 55 درصد مي­باشد . ميزان حذف اجباري در اين تحقيق نسبت به مقادير گزارش گرديده توسط وركوهي و همكاران (1394)، انصاري و همكاران (2012) و محمدي و صديقي (2009) كمتر بود . 

اضطراري به ذكر مي باشد كه هر 10 گله قضيه بررسي در اين تحقيق از برنامه­ هاي مديريت ژنتيكي گله جهت تهيه اسپرم مطلوب و طراحي تلاقي بين اسپرمهاي موجود و گاوهاي ماده گله استفاده مي­كنند . از خصوصيات اين برنامه­ ها ايجاد محدوديت در تلقيح گاوها با اسپرم هاي داراي خويشاوندي بالا با گاو زمينه نظر جهت كنترل همخوني و پيدايش ژنهاي نامناسب در گله مي­باشد كه اين فرمان مي­تواند از دلايل پايين بودن حذف به علت مشكلات و نقايص ژنتيكي در اين گله­ها باشد [7] . 

جدول 2 ميانگين سني و ميانگين شكم گاوهاي حذفي در هر گروه را نشان مي­دهد . همانطور كه در جدول ديده مي­شود ميانگين سني و ميانگين شكم گاوهاي حذفي مربوط به مشكلات توليد مثلي كه بيشترين درصد حذف را به خود اختصاص مي­دهد به ترتيب در حدود 5/4 و 2 مي­باشد . در واقع 17 درصد حذفها در اين گله ­ها به علت مشكلات توليد مثلي بوده كه بطور ميانگين گذشته از ورود دامها به عصر شيردهي سومشان سبب ساز حذف آنان از گله گرديده است . همچنين نسبت بالاي فروش تليسه نسبت به گاو باعث پايين داخل شدن ميانگين سني گاوهاي حذفي مربوط به گروه فروش گرديده ميباشد . با توجه به جدول 2 بيماريها كه در مقام دوم علل حذف گاوها در اين تحقيق مي­باشند نسبت به مشكلات توليد مثلي در سنين پايين­تر و در شكم­هاي اول و دوم منجر حذف گاوها مي­شوند كه با اتخاذ اقدامات بهداشتي مطلوب براي گاوهاي شكم اوليه و دوم مي­توان درصد حذف در اثر بيماري­ها را كاهش داد . با كنار گذاشتن گروه پيري كه به طور طبيعي سن دامهاي حذفي در اين تيم نسبت به بقيه بالاتر خواهد بود، گاوهاي حذف شده در گروه مشكلات مربوط به سيستم پستاني داراي بيشترين مقدار ميانگين شكم گاوهاي حذفي ميباشند كه نشان از بروز مشكلات سيستم پستاني در شيرواري­هاي بالاتر داراست . يكي از اكثر مشكلات مربوط به سيستم پستاني گاوها افتادگي پستان مي­باشد كه در شيرواري­هاي بالاتر چهره مي­دهد . جهت جلوگيري از حذف گاوها در اثر اين مشكل مي­توان از طريق مديريت ژنتيكي از اسپرمهايي در اين گله­ ها استفاده نمود كه داراي ارزش ارثي بالا براي اتصالات پستاني هستند . ميانگين سني و ميانگين شيرواري كل گاوهاي حذفي در گروههاي متعدد مربوط به حذف اجباري در اين تحقيق به ترتيب 9/3 سال و 1/2 شيرواري بود . اين بدان معني است كه حذف زودهنگام و اجباري گاوها بازدارنده ورود آن ها به عصر شيردهي سوم كه سن بلوغ گاو شيري هلشتاين و مقطع رسيدن به نقطع ي عطف شيردهي مي­ باشد، شده مي باشد . 


برچسب: پرس پلت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۶:۱۶:۲۲ توسط:علي پور موضوع: